Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

01.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku

przegląd gospodarczy

Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia w końcu czerwca br. notowana była w województwie wielkopolskim – 2,9%.
  • Najwyższe płace w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim (średnio 8 007 PLN), a w budownictwie – w województwie mazowieckim (8 297 PLN).
  • W okresie I-VI 2023 roku najwyższy wzrost produkcji przemysłowej r/r zaobserwowano w województwie dolnośląskim (o 16,3%).
  • W budownictwie najwyższy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wystąpił w województwie zachodniopomorskim (o 42,7%).

Bezrobocie

W końcu czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 783,5 tys. osób i była o 18,8 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 34,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu czerwca w skali całego kraju 5,0% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem

Czerwiec to okres, w którym statystyki bezrobocia wciąż poprawiają się.

Najwyższe stopy bezrobocia zanotowano w województwach: podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim (odpowiednio 8,4% i 8,3%). Najniższe bezrobocie występowało w województwie wielkopolskim (2,9%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 7 163 PLN w przemyśle i 6 781 PLN w budownictwie.

Płace (w ujęciu rocznym) wzrosły w przemyśle o 12,0%, a w budownictwie o 7,5%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (średnio 8 007 PLN) zanotowano w województwie dolnośląskim. Z kolei najniższymi płacami w przemyśle charakteryzowało się województwo warmińsko-mazurskie (średnio 6 118 PLN).

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie płacono w analizowanym okresie w województwie mazowieckim (średnio 8 297 PLN), a najniższe w podkarpackim – 5 225 PLN.

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-czerwiec 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,7%. Spadek dotknął 12 województw – największy zanotowano w regionie pomorskim (o 18,0%). W 4 województwach produkcja wzrosła – najmocniej w województwie dolnośląskim (o 16,3%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VI 2023 roku spadła przeciętnie o 1,1%. Spadki wydajności wystąpiły w 10 województwach – najmocniejszy w pomorskim (spadek o 17,9%).

Wydajność wzrosła w 6 województwach na czele z regionem dolnośląskim (wzrost o 16,2%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja w budownictwie w pierwszych sześciu miesiącach br. wzrosła w skali całego kraju o 10,4%. W 15 województwach produkcja budowlano-montażowa była większa niż przed rokiem – najwyższy wzrost zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (wzrost o 42,7%) i podkarpackim (wzrost o 38,9%). Produkcja budowlana spadła w województwie warmińsko-mazurskim (o 4,1%).

Wydajność w budownictwie wzrosła w 15 województwach a w jednym spadła. Największy wzrost wydajności w budownictwie zanotowano w województwie podkarpackim – o 44,7%.

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-VI 2023 roku oddano do użytku 111 873 mieszkań – o 2,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie mazowieckim (o 20,7%) a największy spadek w województwie lubuskim – o 25,7%.

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.