Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

30.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-lipiec 2023 roku.

Najniższe bezrobocie w końcu lipca br. występowało w województwie wielkopolskim – 2,9%.

Najwyższy poziom płac w przemyśle odnotowano w województwie dolnośląskim (8 139 PLN) a w budownictwie w regionie mazowieckim – 8 320 PLN

W okresie styczeń-lipiec 2023 roku najwyższym wzrostem produkcji przemysłowej r/r może pochwalić się województwo dolnośląskie (o 14,0%). W budownictwie najwyższy wzrost produkcji w ujęciu rocznym odnotowano  w województwie zachodniopomorskim (o 32,4%).

 

Bezrobocie

W końcu lipca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 782,4 tys. osób i była o 1,1 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 27,8 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lipca 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim jak w czerwcu.

Lipiec jest okresem poprawy statystyk bezrobocia, będącej skutkiem m.in. zwiększonego popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie podkarpackim (8,4%) a najniższą  w województwie wielkopolskim (2,9%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 7 205 PLN w przemyśle i 6 813 PLN w budownictwie.

Płace (w ujęciu rocznym) wzrosły w przemyśle o 11,5%, a w budownictwie o 6,7%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (średnio 8 139 PLN) zanotowano w województwie dolnośląskim. Najniższe płace w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie  warmińsko-mazurskim (średnio 6 164 PLN).

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie pozostają domeną województwa mazowieckiego (średnio 8 320 PLN). Najmniej płacono pracownikom budowlanym w regionie podkarpackim – 5 266 PLN.

 

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-lipiec 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,9%. Spadek zanotowano w 12 województwach. Najmocniej produkcja przemysłowa spadła w regionie pomorskim (o 18,8%). Produkcja wzrosła w 4 województwach – największy wzrost wystąpił w województwie dolnośląskim (o 14,0%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VII 2023 roku spadła przeciętnie o 1,3%. Spadki wydajności wystąpiły w 10 województwach – najmocniejszy w pomorskim (o 18,8%).

Wydajność wzrosła w 6 województwach a na czele znalazł się region dolnośląski (wzrost o  13,9%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych siedmiu miesiącach br. produkcja budowlana wzrosła w skali całego kraju o 7,8%. W niemal wszystkich (15 z 16) województwach produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najwyższy wzrost zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (o 32,4%) oraz lubelskim (o 32,0%).

Produkcja budowlana spadła w województwie warmińsko-mazurskim (o 1,8%).

Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich województwach na czele z podkarpackim (wzrost o 35,8%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-VII 2023 roku oddano do użytku 126 354 mieszkania – o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost odnotowano tutaj w województwie mazowieckim (o 14,2%) a największy spadek w województwie lubuskim – o 30,4%.


Do pobrania:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Monthly review of the economic situation in voivodships

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.