Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 27.11.2019 r.

02.12.2019

W końcu października liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 840,5 tys. osób i była o 10,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 96,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,0% okazała się niższa niż w we wrześniu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego nieco wzrosło (we wrześniu wynosiło 0,6 pkt proc.).

Z październikowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (7,6%) i świętokrzyskim (7,6%); najniższe zaś w wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,6%) i małopolskim (4,0%). Październikowe wyniki są z reguły już pod wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Nie ma bowiem wtedy zapotrzebowania na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. W tym roku w październiku nastąpił lekki spadek bezrobocia. Od listopada możemy spodziewać się już stopniowego wzrostu. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,3% a liczba bezrobotnych zwiększy się do poziomu 900 tys. osób. W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie zaś 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 850 tys. osób.

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5147 PLN w przemyśle i 5164 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-IX płace w budownictwie okazały się o ok. 31 PLN wyższe, w przemyśle zaś – ok. 7 PLN wyższe. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5763 PLN), dolnośląskim (5680 PLN) i śląskim (5639 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4256 PLN), podlaskim (4462 PLN) i podkarpackim (4477 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6532 PLN), dolnośląskim (5547 PLN) i wielkopolskim (5213 PLN); najniższe zaś w lubelskim (4068 PLN), podkarpackim (4152 PLN) i świętokrzyskim (4176 PLN).

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 7,8% wyższa, niż we wrześniu i jednocześnie o 3,5% wyższa niż przed rokiem. Październik z reguły przynosi wzrost sprzedaży, choć już nie tak wysoki jak we wrześniu (stanowiącym otwarcie sezonu powakacyjnego). Tak było i tym razem. Co ważne tegoroczny wzrost po sierpniu wyglądał wyjątkowo dobrze. Wypada pamiętać, że na tegoroczne statystyki spory wpływ ma mocno inny niż przed rokiem rozkład liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. I tak w ostatnim czasie dane dla czerwca i sierpnia były mocno osłabiane tym czynnikiem, odwrotnie zaś wyniki lipca, września mocno korzystniejszym czasem pracy premiowane. Na wyniki października różnice w czasie pracy niemal nie miały wpływu. Oczywiście w horyzoncie nieco dłuższym jest też już widoczne spowolnienie związane z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych (choć słabsze i późniejsze niż obawialiśmy się rok temu).

Przeciętnie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach podlaskim (wzrost o 12,4%), dolnośląskim (wzrost o 7,6%) i lubelskim (wzrost o 6,9%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-X 2019 wzrosła przeciętnie o 2,3%. Najwyższy wzrost wydajności przemysłu względem analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w województwach: podlaskim (o 7,3%) i mazowieckim (o 5,5%); najniższy zaś wynik w lubuskim (spadek o 1,2%) i małopolskim (wzrost o 0,2%).

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,8% niższa niż we wrześniu i jednocześnie o 4,0% niższa niż przed rokiem. Znaczny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla października. Należy mieć jednak na uwadze, że skala poprawy wrześniowej była istotnie większa od ubiegłorocznej, co mogło wpłynąć na wyniki października.

Przeciętnie w okresie I-X 2019 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,6% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 29,6% i 24,8%. W tych samych województwach miał miejsce najwyższy wzrost wydajności: w świętokrzyskim 18,7% i lubuskim 11,0%; najniższy zaś wynik w województwach: warmińsko-mazurskim (spadek o 6,0%), śląskim (wzrost o 0,9%).

Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.