Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 28.10.2019 r.

29.10.2019

W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 851,2 tys. osób i była o 14,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1% okazała się niższa niż w sierpniu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego pozostało na tym samym poziomie (w sierpniu również wynosiło 0,6 pkt proc.).

Z wrześniowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (7,7%) i świętokrzyskim (7,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) i małopolskim (4,1%). W stosunku do wyników z miesięcy wiosennych i letnich, bezrobocie we wszystkich województwach utrzymuje się na podobnym poziomie. Należy mieć jednak na uwadze, że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe, począwszy zaś od marca zaczyna spadać. Jest to głównie związane z notowanym w przełomie roku niższym popytem na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż latem popytem na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego. Począwszy od marca zatrudnienie sezonowe zaczyna rosnąć, z końcem lata ten efekt zaczyna słabnąć. Od października możemy spodziewać się już stopniowego wzrostu bezrobocia.

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5140 PLN w przemyśle i 5133 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-VIII płace w budownictwie okazały się o ok. 6 PLN niższe, w przemyśle zaś – ok. 1 PLN niższe. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5759 PLN), dolnośląskim (5676 PLN) i śląskim (5649 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4253 PLN), podlaskim (4443 PLN) i podkarpackim (4454 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6475 PLN), dolnośląskim (5528 PLN) i wielkopolskim (5157 PLN); najniższe zaś w lubelskim (4041 PLN), podkarpackim (4092 PLN) i świętokrzyskim (4147 PLN).

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,6% wyższa niż przed rokiem. Wrzesień z reguły przynosi wzrost sprzedaży, stanowiący otwarcie sezonu powakacyjnego (w wakacje działalność jest przez część producentów wygaszana w związku z dorocznymi przeglądami ciągów technologicznych i urlopami załogi produkcyjnej). Tak było i tym razem. Co ważne tegoroczny wzrost po sierpniu wyglądał wyjątkowo dobrze. Wypada pamiętać, że na tegoroczne statystyki spory wpływ ma mocno inny niż przed rokiem rozkład liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. I tak w ostatnim czasie dane dla czerwca i sierpnia były mocno osłabiane tym czynnikiem, odwrotnie zaś wyniki lipca i września, mocno korzystniejszym czasem pracy premiowane. Oczywiście w horyzoncie nieco dłuższym jest też już widoczne pewne spowolnienie związane z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych (choć jakby słabsze i późniejsze niż obawialiśmy się rok temu).

Przeciętnie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,5% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach podlaskim (wzrost o 13,1%) oraz dolnośląskim (wzrost o 7,9%) i lubelskim (wzrost o 7,5%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IX 2019 wzrosła przeciętnie o 2,5%. Najwyższy wzrost wydajności przemysłu względem analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w województwach: podlaskim (o 7,9%) i podkarpackim (o 5,5%); najniższy zaś wynik w lubuskim (spadek o 1,0%), małopolskim (spadek o 0,8%).

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest typowy dla września. Przeciętnie w okresie I-IX 2019 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,9% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 34,7% i 25,5%. Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: świętokrzyskim (24,1%), i lubuskim (13,2%); najniższy zaś wynik w województwach: warmińsko-mazurskim (spadek o 11,1%), śląskim (spadek o 0,6%).

SIERPIEŃ
W końcu sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 865,5 tys. osób i była o 2,9 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 93,1 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,2% od lipca nie zmieniła się i pozostała na tym samym poziomie, jednocześnie była o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Z sierpniowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (8,7%), podkarpackim (7,8%) i kujawsko-pomorskim (7,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) i małopolskim (4,2%). W stosunku do wyników z kwietnia, maja i czerwca, bezrobocie we wszystkich województwach stopniowo spada lub utrzymuje się na tym samym poziomie. Należy mieć jednak na uwadze, że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe, począwszy zaś od marca zaczyna spadać. Jest to głównie związane z notowanym w przełomie roku niższym popytem na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż latem popytem na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego. Począwszy od marca zatrudnienie sezonowe zaczyna rosnąć, z końcem lata ten efekt zaczyna słabnąć.

Przeciętne uposażenie w pierwszych ośmiu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5141 PLN w przemyśle i 5139 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-VII płace w budownictwie okazały się o ok. 29 PLN wyższe, w przemyśle zaś – jedynie ok. 9 PLN wyższe. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5752 PLN), dolnośląskim (5690 PLN) i śląskim (5654 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4263 PLN), podlaskim (4436 PLN) i podkarpackim (4441 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6513 PLN), dolnośląskim (5533 PLN) i wielkopolskim (5219 PLN); najniższe zaś w lubelskim (3995 PLN), świętokrzyskim (4099 PLN) i podkarpackim (4112 PLN).

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,0% niższa, niż w lipcu i jednocześnie o 1,3% niższa niż przed rokiem. Sierpień z reguły przynosi wzrost sprzedaży po słabszym lipcu (którego spadki związane są z wchodzeniem w okres wakacyjno-urlopowy). Ten rok przyniósł z kolei wzrost sprzedaży w lipcu, który był odreagowaniem nadzwyczaj słabego czerwca. Po bardzo dobrych wynikach lipca nastąpił zaś głęboki spadek sprzedaży. W części wynika on z mniejszej liczby dnia roboczych, w części zaś z wzmiankowanych wyżej przesunięć okresów urlopowych. Przeciętnie w pierwszych ośmiu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach podlaskim (wzrost o 12,9%) oraz dolnośląskim i lubelskim, gdzie produkcja była wyższa niż przed rokiem po 7,8%.

Wydajność w przemyśle w okresie I-VIII 2019 wzrosła przeciętnie o 2,3%. Najwyższy wzrost wydajności przemysłu względem analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w województwach: podlaskim (o 7,6%) i podkarpackim (o 5,7%); najniższy zaś wynik w lubuskim (spadek o 1,5%), małopolskim (spadek o 0,7%) i opolskim (spadek o 0,5%).

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,1% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem. Wyraźny Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla sierpnia. Zazwyczaj bowiem notowane jest utrzymanie poziomu produkcji z lipca lub niewielki jej wzrost. Tym razem spadek sierpniowy był odreagowaniem lepszych niż zwykle wyników lipca.

Przeciętnie w okresie I-VIII 2019 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 14,0% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 38,0% i 27,5%. Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: świętokrzyskim (26,0%), mazowieckim (19,5%) i lubuskim (15,6%); najniższy zaś wynik w województwach: warmińsko-mazurskim (spadek o 14,8%), śląskim (na tym samym poziomie) i małopolskim (wzrost o 1,5%).

Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.