Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 29.12.2020

29.12.2020

Z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe

 

W końcu listopada liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1025,7 tys. osób i była o 7,3 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 176,1 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama jak w pięciu poprzednich miesiącach i jednocześnie o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z zestawienia danych GUS wynika, że w listopadzie najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (9,9%), podkarpackim (8,9%) i kujawsko-pomorskim (8,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,1%).

Mimo obserwowanych w ostatnich miesiącach, typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe. Obecnie popyt na pracowników sezonowych wygasa, a na statystyki rynku pracy wpływa też druga fala obostrzeń w gospodarce.

Przeciętne uposażenie w pierwszych jedenastu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5379 PLN w przemyśle i 5381 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-X płace w przemyśle okazały się o ok. 19 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 15 PLN. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (6057 PLN), dolnośląskim (6021 PLN) i śląskim (5741 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4523 PLN), podkarpackim (4618 PLN) i podlaskim (4706 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6817 PLN), dolnośląskim (5817 PLN) i podlaskim (5500 PLN); najniższe zaś w lubelskim (4248 PLN), podkarpackim (4257 PLN), i lubuskim (4308 PLN).

Przeciętnie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,1% niższa niż przed rokiem. Mimo dużego spadku produkcji ogółem, w siedmiu województwach zanotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, odpowiednio w województwach  podlaskim (o 5,4%), mazowieckim (o 4,8%), dolnośląskim (o 2,9%), kujawsko-pomorskim (o 2,7%), łódzkim (o 0,9%), zachodniopomorskim (o 0,9%), pomorskim (o 0,9%). Wyjątkowo trudna sytuacja wciąż panuje w województwach warmińsko-mazurskim (spadek o 16,4%), śląskim (spadek o 10,4%) i podkarpackim (spadek o 7,1%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-XI 2020 spadła przeciętnie o 0,2%. Mimo to w części regionów zanotowano wzrosty wydajności względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższe w województwach: kujawsko-pomorskim (5,5%) podlaskim (o 4,8%) oraz łódzkim (4,6%). Najniższe wyniki zanotowano w śląskim (spadek o 6,3%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 6,2%) oraz podkarpackim (spadek o 4,1%).

Przeciętnie w okresie I-XI 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,2% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i małopolskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 23,4%, 15,7% i 14,7%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: świętokrzyskim (o 13,0%), zachodniopomorskim (o 9,6) i podkarpackim (o 8,8%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim 25,9%, małopolskim 14,1%, i łódzkim 14,0%; najniższy zaś wynik w województwach: podkarpackim (spadek o 11,5%), świętokrzyskim (spadek o 11,1%) i lubuskim (spadek o 10,1%).

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

 

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.