Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

27.04.2021

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Województwa - comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2021.

Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia (3,9%).

Na najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie mogą liczyć mieszkańcy województwa mazowieckiego. W pierwszym kwartale 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 461 PLN a w budownictwie 6 849 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 17,3%). Jeśli chodzi o budownictwo, w pierwszym kwartale 2021 roku najwyższym wzrostem sprzedaży może pochwalić się województwo zachodniopomorskie (wzrost o 112,2%).

Bezrobocie

W marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w skali całego kraju wyniosła 1 078,4 tys. osób i była o 21,1 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 169,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 6,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lutym. Jednocześnie okazała się o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, podobnie jak w czterech poprzednich miesiącach.

W marcu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (10,5%), podkarpackim (9,2%) i kujawsko-pomorskim (9,1%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,9%), śląskim (5,1%) i mazowieckim (5,3%).

Marzec zazwyczaj przynosi wyraźną poprawę w statystykach bezrobocia m.in. za sprawą wzrostu popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy była słabsza od typowej (m.in. z powodu kolejnej fali pandemii i związanych z nią restrykcji, jakimi obłożono część branż).

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 697 PLN w przemyśle i 5 373 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z ub. roku płace w przemyśle okazały się o 6,1% wyższe, w budownictwie wzrosły o 3,7%.

Liderem jeśli chodzi o wysokość przeciętnej płacy w przemyśle jest województwo mazowieckie (6 461 PLN). Dalej plasują się województwa: dolnośląskie (6 137 PLN) i śląskie (6 107 PLN). Najniższe płace zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 882 PLN), podlaskim (4 902 PLN) i podkarpackim (5 003 PLN).

Najwyższe płace w budownictwie zanotowano w województwach: mazowieckim (6 849 PLN), dolnośląskim (5 825 PLN) i podlaskim (5 527 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia w budownictwie zanotowano w województwach: lubelskim (4 212 PLN), podkarpackim (4 250 PLN) i świętokrzyskim (4 321 PLN).

 Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszym kwartale 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 7,9% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w prawie wszystkich województwach. Najwyższe wzrosty osiągnięto w województwach: dolnośląskim (wzrost o 17,3%) oraz kujawsko-pomorskim (o 11,1%). Jedynym województwem, w którym produkcja sprzedana spadła w stosunku do ub. roku było warmińsko-mazurskie (spadek o 11,0%). Warto przypomnieć, że dane za dwa pierwsze miesiące 2021 roku pokazywały spadki sprzedaży w dziewięciu województwach.

Dane o wydajności w przemyśle w pierwszym kwartale 2021 pokazują wzrost przeciętnie o 9,7% w skali całego kraju. Najlepiej pod tym względem wypadły województwa: dolnośląskie (18,5%), kujawsko-pomorskie (12,7%) i podkarpackie (10,5%). Wydajność w ujęciu rocznym spadła tylko w jednym województwie – warmińsko-mazurskim (o 2,1%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie spadła o 0,6 % w stosunku rocznym (w I kwartale ubiegłego roku zanotowano wzrost r/r o 9,8%). Spadek jest efektem m.in. niekorzystnej aury w pierwszych miesiącach tego roku. Spadki zanotowano w dziewięciu województwach – największy w świętokrzyskim (o 38,1%). Produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła w siedmiu województwach. Najlepszym wynikiem (wzrost o 112,2%) może pochwalić się województwo zachodniopomorskie. Mocny wzrost widoczny jest również w województwie warmińsko-mazurskim (o 29,0%). Wspomniane powyżej województwa osiągnęły również najwyższe wzrosty wydajności w budownictwie: zachodniopomorskie o 115,7% a warmińsko-mazurskie o 31,0%.  Wydajność najmocniej spadła w województwach: świętokrzyskim (o 33,3%), dolnośląskim (o 20,0%), lubuskim (o 19,9%).

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła o 0,9%.

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-marzec 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 53 302 mieszkania (o 7,4% więcej w stosunku do analogicznego okresu ub. r.) Największą dynamikę zanotowało województwo opolskie, w którym oddano 87,6% mieszkań więcej niż rok wcześniej. W województwie świętokrzyskim wzrost wyniósł 57,7% a podkarpackim 35,8%. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo śląskie i małopolskie, gdzie oddano odpowiednio o 16,7% i 16,4% mniej mieszkań niż przed rokiem.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.