Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.05.2021

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Województwa - comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IV 2021 roku. 

Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia (3,8%).

Na najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie mogą liczyć mieszkańcy województwa mazowieckiego. W okresie I-IV 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 503 PLN a w budownictwie 7 196 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 32,8%).

W budownictwie najlepsze wyniki sprzedaży zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost o 98,2%).

Bezrobocie

W kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w skali całego kraju wyniosła 1053,8 tys. osób i była o 24,6 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 88,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 6,3% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w marcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,5 pkt proc. wyższa niż przed rokiem. 

W kwietniu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (10,1%), podkarpackim (9,0%) i kujawsko-pomorskim (8,8%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,8%), śląskim (5,0%) i mazowieckim (5,2%).

Kwiecień zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną począwszy od marca. Silny jest wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy tak w marcu jak i kwietniu była słabsza od typowej (typowo obserwowany jest w kwietniu spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o około 30 – 40 tys. osób i stopy bezrobocia o 0,2 – 0,3 pkt proc.). Powód? Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż. Przyczyniła się również do tego aura, która opóźniła wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Trudną sytuację na rynku pracy łagodził nieco popyt w części branż przemysłowych.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 728 PLN w przemyśle i 5 490 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 7,3% wyższe a w budownictwie wzrosły o 4,8%.

Jeśli chodzi o wysokość przeciętnej płacy w przemyśle, najlepszym wynikiem może pochwalić się województwo mazowieckie (6 503 PLN). Dalej plasują się województwa: dolnośląskie (6 233 PLN) i śląskie (6 165 PLN). Najniższe płace zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 871 PLN), podlaskim (5 025 PLN) i podkarpackim (5 032 PLN).

Najwyższe płace w budownictwie zanotowano w województwach: mazowieckim (7 196 PLN), dolnośląskim (5 852 PLN) i podlaskim (5 621 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia w budownictwie zanotowano w województwach: lubelskim (4 244 PLN), podkarpackim (4 288 PLN) i świętokrzyskim (4 388 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność 

W pierwszych czterech miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w prawie wszystkich województwach. Najwyższy wzrost osiągnięto w województwie dolnośląskim (o 32,8%). Wzrostami mogły się pochwalić również województwa: śląskie (o 17,3%), podkarpackie (o 17,1%), wielkopolskie (o 16,0%), kujawsko-pomorskie (o 14,4%), zachodniopomorskie (o 14,3%), małopolskie (o 12,8%), mazowieckie (o 12,3%), lubuskie  (o 12,3%), lubelskie (o 11,8%), opolskie (o 11,3%), łódzkie (o 9,5%), podlaskie (o 8,0%), świętokrzyskie (o 7,9%), pomorskie (o 5,0%). Jedynym województwem, w którym produkcja spadła w stosunku do ubiegłego roku było warmińsko-mazurskie (spadek o 3,9%). 

Dane o wydajności w przemyśle w okresie I-IV 2021 pokazują wzrost przeciętnie o 16,8% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadły województwa: dolnośląskie (wzrost o 33,5%), podkarpackie (o 20,0%) i śląskie (o 19,9%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych czterech miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 0,9% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w ośmiu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 98,2%). Pozostała część województw odnotowała spadki sprzedaży. Najmocniejsze widoczne były w województwie świętokrzyskim (32,9%) oraz dolnośląskim (o 22,6%). 

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku wzrosła o 2,6%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 99,6%) a największy spadek w dolnośląskim (o 20,5%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-kwiecień 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 72 158 mieszkań (o 13,3% więcej w stosunku do analogicznego okresu ub. r.) Największą dynamikę zanotowało województwo świętokrzyskie, w którym oddano 65,4% mieszkań więcej niż rok wcześniej. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo małopolskie, w którym oddano o 10,7% mieszkań mniej niż przed rokiem.

 

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.