Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

27.07.2021

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VI 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%). Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie otrzymują pracownicy w województwie mazowieckim. W okresie I-VI 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 532 PLN a w budownictwie 7 200 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 34,0%).

W budownictwie najlepsze wyniki zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost produkcji o 68,2%).

Bezrobocie

W czerwcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys. osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 33,1 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu czerwcu 5,9% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w maju. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

W czerwcu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,2%), podkarpackim (8,5%) i kujawsko-pomorskim (8,4%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,5%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,0%).

Czerwiec zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną  począwszy od marca. Silnym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym. W maju i czerwcu część z opóźnień z poprzednich miesięcy (wynikających m.in. z niekorzystnej aury oraz ograniczeń związanych z pandemią) została nadrobiona. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 755 PLN w przemyśle i 5 575 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,7% wyższe a w budownictwie wzrosły o 6,1%.

Jeśli chodzi o wysokość przeciętnej płacy w przemyśle, najlepszy wynik osiągnęło województwo mazowieckie (6 532 PLN). Dalej plasują się województwa: dolnośląskie (6 468 PLN) i śląskie (6 124 PLN). Najniższe płace zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 887 PLN), podlaskim (5 019 PLN) i podkarpackim (5 022 PLN).

Najwyższe płace w budownictwie zanotowano w województwach: mazowieckim (7 200 PLN), dolnośląskim (5 992 PLN) i podlaskim (5 635 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy budowlani w województwach: podkarpackim (4 388 PLN), lubelskim (4 420 PLN) i świętokrzyskim (4 453 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,2% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowały wszystkie regiony. Najwyższy wzrost osiągnięto w województwie dolnośląskim (o 34,0%). Wzrostami ponad 20 proc. mogły się pochwalić województwa: podkarpackie (o 22,1%) i śląskie (o 22,0%). Najniższy spośród wszystkich województw wzrost sprzedaży w okresie I-VI zanotowano w województwie pomorskim (wzrost o 8,1%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie styczeń-czerwiec pokazują wzrost przeciętnie o 18,1% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadły województwa: dolnośląskie (wzrost o 33,3%), śląskie (o 22,7%) i podkarpackie (o 22,1%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 6,7% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w dwunastu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 68,2%). Produkcja spadła w czterech województwach a najmocniejszy spadek zanotowano w świętokrzyskim (o 23,7%).

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku wzrosła o 8,1%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 67,0%) a największy spadek w świętokrzyskim (o 15,3%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 105 425 mieszkań (o 8,6% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Największy wzrost zanotowały województwa: opolskie, w którym oddano o 39,8% mieszkań więcej niż rok wcześniej, oraz podlaskie (wzrost o 37,7%). Największy spadek zaliczyło województwo warmińsko-mazurskie, w którym oddano o 13,0% mniej mieszkań niż przed rokiem.

 

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.