Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

03.11.2021

Województwo wielkopolskie z najniższą stopą bezrobocia (3,3%)

Przegląd

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IX 2021 roku.

Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,3%).

Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymują pracownicy w województwie dolnośląskim. W okresie I-IX 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 515 PLN. Liderem wysokości płac w budownictwie jest województwo mazowieckie, z przeciętną płacą w wysokości 7 256 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 24,8%).

W budownictwie najlepsze wyniki zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost produkcji o 53,1%).

Poniżej szczegółowy przegląd danych GUS.

 

Bezrobocie

We wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,7 tys. osób i była o 26,1 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 89,0 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,6% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w sierpniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

We wrześniu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (8,7%) najniższe zaś w wielkopolskim (3,3%).

Wrzesień zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia. Widoczny jest wciąż popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dodatkowo we wrześniu istotny jest też powakacyjny ruch w zatrudnianiu pracowników, w tym absolwentów.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 799 PLN w przemyśle i 5 712 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,8% wyższe a w budownictwie wzrosły o 7,1%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (6 515 PLN). Dalej znalazły się m.in. województwa: mazowieckie (6 495 PLN) i śląskie (6 152 PLN). Najniższe płace w przemyśle zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 927 PLN), podkarpackim (5 053 PLN) i podlaskim (5 084 PLN).

Najwyższymi poziomami płac w budownictwie mogą pochwalić się województwa: mazowieckie (7 256 PLN) i dolnośląskie (6 092 PLN).  Najmniej płacono w podkarpackim (4 471 PLN), świętokrzyskim (4 596 PLN) i lubelskim (4 604 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży zanotowano we wszystkich regionach. Najlepsze wyniki osiągnięto w województwach: dolnośląskim (wzrost o 24,8%) i podkarpackim (20,1%). Najniżej uplasowały się  województwa: pomorskie (wzrost o 8,2%) i podlaskie (wzrost o 9,1%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień pokazują wzrost przeciętnie o 15,0% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadło województwo dolnośląskie (wzrost o 23,6%) oraz województwo podkarpackie (o 19,3%). Najniższe wzrosty wydajności zanotowano w województwie podlaskim (o 6,8%) oraz pomorskim (o 8,4%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 10,8% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w dwunastu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 53,1%). Produkcja spadła w czterech województwach a najmocniejszy spadek zanotowano w świętokrzyskim (o 16,5%).

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wzrosła o 11,7%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 48,4%) a największy spadek w świętokrzyskim (o 12,8%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-wrzesień 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 164 422 mieszkania (o 5,2% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Największy wzrost zanotowało województwo opolskie (o 29,9%). Największy spadek liczby oddanych mieszkań w ujęciu rocznym zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 14,5%)

 

Sprawdź! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Check! Monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.