Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

27.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XII 2021 roku

Przegląd w

Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach.

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1%).

Województwo dolnośląskie jest regionem o najwyższym poziomie wynagrodzeń w przemyśle – średnio
6 710 PLN w okresie I-XII 2021 roku. W budownictwie najwyższe płace odnotowano w województwie mazowieckim (7 374 PLN).

Województwo podkarpackie wyprzedziło dolnośląskie pod względem tempa wzrostu produkcji przemysłowej. W okresie I-XII 2021 roku osiągnęło wynik o 17,8% lepszy niż przed rokiem zajmując pierwsze miejsce w tabeli wzrostu produkcji.

Województwem o największym wzroście produkcji sprzedanej w budownictwie jest zachodniopomorskie (wzrost o 45,1% w okresie I-XII 2021 roku).

 

Bezrobocie

W grudniu 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 895,2 tys. osób i była o 3,6 tys. osób niższa niż w końcu listopada oraz o 151,2 tys. osób niższa niż przed rokiem .

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudnia 5,4% była taka sama jak w listopadzie. Jednocześnie okazała się być ona o 0,9 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w listopadzie  kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,7 pkt proc. Warto wspomnieć, że zazwyczaj
w grudniu notuje się wyraźne pogorszenie w statystykach bezrobocia.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w grudniu w województwie warmińsko-mazurskim (8,6%) najniższe zaś w wielkopolskim (3,1%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w okresie I-XII 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 918 PLN w przemyśle
i 5 826 PLN w budownictwie.

W porównaniu z rokiem 2020 płace w przemyśle wzrosły o 8,5% a w budownictwie o 7,8%.

W województwie dolnośląskim zanotowano najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – 6 710 PLN.

Wynagrodzenia średnio ponad 6 tys. PLN w okresie styczeń-grudzień 2021 roku otrzymywali również pracownicy przemysłu w województwach: mazowieckim (6 572 PLN), śląskim (6 365 PLN) i pomorskim (6 030 PLN). Najniższe płace otrzymywali pracownicy w województwie warmińsko-mazurskim (5 002 PLN).

Województwo mazowieckie jest natomiast liderem jeśli chodzi wysokość wynagrodzeń w budownictwie. W okresie I-XII 2021 roku wyniosło ono średnio 7 374 PLN. Najniższy poziom wynagrodzeń zanotowano z kolei w województwie podkarpackim (średnio 4 575 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-grudzień 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 14,9% r/r.
We wszystkich regionach nastąpił wzrost produkcji. Największy wzrost w okresie I-XII 2021 roku zanotowało województwo podkarpackie (o 17,8%). Niewiele niższym tempem wzrostu może pochwalić się województwo dolnośląskie (17,1%). Najniższy poziom wzrostu sprzedaży przemysłowej zanotowano
w województwie kujawsko-pomorskim (o 4,2%) oraz lubuskim (wzrost o 8,0%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-XII 2021 roku wzrosła przeciętnie o 14,4% w skali całego kraju. Lepsze wyniki niż przed rokiem osiągnięto we wszystkich województwach. Największy wzrost wydajności zanotowano w województwach zachodniopomorskim i podkarpackim (w obu o 15,9%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie styczeń-grudzień 2021 roku wzrosła o 13,7% r/r. Produkcja wzrosła w prawie wszystkich województwach. Najlepszy wynik w okresie I-XII 2021 roku osiągnięto w województwie zachodniopomorskim, które zakończyło rok wzrostem średnio o 45,1%. Spadki produkcji zanotowały  dwa regiony: województwo świętokrzyskie (spadek o 4,4%) oraz podlaskie (spadek o 0,3%).

Wydajność w budownictwie okresie I-XII 2021 roku wzrosła o 14,2% r/r. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 40,3%). Wydajność spadła w jednym województwie – podlaskim (spadek o 1,2%).

 

Przegląd rynku mieszkaniowego

W okresie styczeń-grudzień 2021 roku oddano do użytku 234 718 mieszkań czyli o 6,3% więcej niż
w analogicznym okresie 2020 roku. Największy wzrost odnotowano w województwie opolskim (o 27,2%)
a największy spadek w województwie warmińsko-mazurskim – o 8,7%.

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 27.01.2022

Monthly review of the economic situation in voivodships 27.01.2022

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.