Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

30.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-X 2021 roku

sytuacja gospodarcza

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim (3,2%)

Najwyższe przeciętne wynagrodzenia w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim (w okresie I-X 2021 r. średnio 6 537 PLN). Z kolei w budownictwie najwyższe płace odnotowano w województwie mazowieckim (7 354 PLN).

Największy wzrost produkcji przemysłowej w okresie I-X 2021 r. wystąpił w województwie dolnośląskim (o 20,7%). W budownictwie na czele tabeli wzrostu sprzedaży znalazło się województwo zachodniopomorskie (wzrost o 48,2%)

 

Bezrobocie
W październiku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 910,9 tys. osób i była o 23,8 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 107,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,5% była o 0,1 pkt proc. niższa niż we wrześniu. Jednocześnie okazała się o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż we wrześniu kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,5 pkt proc.

W październiku najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (8,6%) najniższe zaś w wielkopolskim (3,2%).

Październik zazwyczaj nie przynosi już wyraźnej kontynuacji poprawy w statystykach bezrobocia, widocznej od marca. Zaczyna wygasać dodatkowy popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Z drugiej strony widoczny jest jednak powakacyjny ruch w zatrudnianiu pracowników w tym absolwentów.

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie
Przeciętne uposażenie w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 809 PLN w przemyśle i 5 762 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,6% wyższe a w budownictwie wzrosły o 7,4%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle osiągnięto w województwie dolnośląskim (6 537 PLN). Płace powyżej 6 tys. PLN zanotowano również w województwie mazowieckim (6 498 PLN) i śląskim (6 149 PLN). Warmińsko-mazurskie okazało się województwem o najniższym poziomie płac w przemyśle (4 944 PLN).

W budownictwie najwyższy poziom płac w okresie I-X 2021 r. zanotowano w województwie mazowieckim  (7 354 PLN).  Na końcu tabeli wysokości wynagrodzenia znalazło się województwo podkarpackie (4 506 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność
W pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 14,9% r/r. We wszystkich regionach zanotowano wzrosty. Największy w województwie dolnośląskim –
o 20,7%. Dalej uplasowały się m.in. województwo podkarpackie (wzrost o 18,9%) i małopolskie (wzrost o 15,8%).  Najniższy poziom wzrostu sprzedaży zaobserwowano w województwie lubuskim (wzrost o 8,4%) oraz podlaskim (wzrost o 8,8%).

W okresie styczeń-październik 2021 roku wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 14,3% w skali całego kraju. Tutaj również zanotowano wzrosty we wszystkich regionach. Na czele znalazło się województwo dolnośląskie (wzrost o 19,3%) a za nim m.in. podkarpackie (wzrost o 17,8%), zachodniopomorskie (wzrost o 14,8%) i małopolskie (wzrost o 14,3%). Najniżej wzrosła wydajność
w województwach: podlaskim (wzrost o 6,4%), lubuskim (wzrost o 8,6%) oraz wielkopolskim (wzrost o 8,9%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność
W pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 12,1% r/r. Wzrosty zanotowano w czternastu województwach. Największym może pochwalić się województwo zachodniopomorskie (wzrost o 48,2%). Spadek produkcji w ujęciu rocznym (w okresie I-X 2021 r.) dotknął województwa: świętokrzyskie (o 11,2%) oraz podlaskie (o 2,0%).

Wydajność w budownictwie w okresie I-X 2021 r. wzrosła o 12,8% r/r. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 43,5%) a największy spadek w świętokrzyskim
(o 6,6%).

 

Rynek mieszkaniowy
Od stycznia do października 2021 roku oddano do użytku 184 395 mieszkań (o 4,0% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Najwyższe wzrosty zanotowano w województwie opolskim (o 30,3%) oraz podlaskim (o 25,9%). Największy spadek zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim – liczba oddanych mieszkań była w tym regionie niższa o 12,3% niż w tym samym okresie 2020 roku.

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 29.11.2021
Monthly review of the economic situation in voivodships 29.11.2021
Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.