Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - wrzesień 2021

27.09.2021

Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,4%)

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - wrzesień 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VIII 2021 roku.

Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymują pracownicy w województwie dolnośląskim. W okresie I-VIII 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 580 PLN. Liderem wysokości płac w budownictwie jest województwo mazowieckie, z przeciętną płacą w wysokości 7 260 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 28,4%).

W budownictwie najlepsze wyniki zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost produkcji o 55,9%).


Bezrobocie

W sierpniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób i była o 14,1 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 67,2 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 5,8% była na takim samym poziomie jak w lipcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

W sierpniu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (8,7%) najniższe zaś w wielkopolskim (3,4%).

Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację (lub lekką poprawę) w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata wzrostu popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 798 PLN w przemyśle i 5 677 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,8% wyższe a w budownictwie wzrosły o 6,7%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (6 580 PLN). Dalej znalazły się m.in. województwa: mazowieckie (6 510 PLN) i śląskie (6 134 PLN). Najniższe płace w przemyśle zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 914 PLN), podkarpackim (5 049 PLN) i podlaskim (5 058 PLN).

W przypadku budownictwa najwyższymi poziomami płac mogą pochwalić się województwa: mazowieckie (7 260 PLN) i dolnośląskie (6 078 PLN).  Na drugim końcu tabeli wysokości płac w budownictwie znalazły się województwa: podkarpackie (4 459 PLN), lubelskie (4 546 PLN) i świętokrzyskie (4 556 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 16,4% wyższa niż rok wcześniej.

W stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosty sprzedaży zanotowano we wszystkich  regionach. Najwyższe wzrosty osiągnięto w województwach: dolnośląskim (o 28,4%) i podkarpackim (21,2%) a najniższe w województwie pomorskim (8,4%) i podlaskim (9,2%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie styczeń-sierpień pokazują wzrost przeciętnie o 15,9% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadło województwa dolnośląskie (wzrost o 27,3%) oraz województwo podkarpackie (o 20,5%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 9,5% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w dwunastu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 55,9%). Produkcja spadła w czterech województwach a najmocniejszy spadek zanotowano w świętokrzyskim (o 20,7%).

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku wzrosła o 10,6%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 53,3%) a największy spadek w świętokrzyskim (o 17,1%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-sierpień 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 142 517 mieszkań (o 4,1% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Największy wzrost zanotowało województwo podkarpackie (o 23,4%). Największy spadek liczby oddanych mieszkań w ujęciu rocznym zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 14,9%)

 

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.