Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

26.11.2020

W końcu października liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1018,4 tys. osób i była o 5,3 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 177,9 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama jak w czterech poprzednich miesiącach i jednocześnie o 1,1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z zestawienia danych GUS wynika, że w październiku najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (9,8%), podkarpackim (8,9%) i kujawsko-pomorskim (8,6%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,1%).

Mimo obserwowanych w ostatnich miesiącach, typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe.

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5350 PLN w przemyśle i 5366 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-IX płace w przemyśle okazały się o ok. 20 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 33 PLN. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (6044 PLN), dolnośląskim (5928 PLN) i śląskim (5705 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4507 PLN), podkarpackim (4592 PLN) i podlaskim (4695 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6835 PLN), dolnośląskim (5774 PLN) i podlaskim (5451 PLN); najniższe zaś w podkarpackim (4207 PLN), lubelskim (4239 PLN), i lubuskim (4294 PLN).

Przeciętnie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,7% niższa niż przed rokiem. Mimo dużego spadku produkcji ogółem, w siedmiu województwach zanotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, odpowiednio w województwach  podlaskim (o 5,6%), mazowieckim (o 5,1%), kujawsko-pomorskim (o 2,0%), łódzkim (o 1,8%), zachodniopomorskim (o 1,0%), dolnośląskim (o 0,8%), pomorskim (o 0,4%). Wyjątkowo trudna sytuacja wciąż panuje w województwach warmińsko-mazurskim (spadek o 17,0%), śląskim (spadek o 11,0%) i podkarpackim (spadek o 8,4%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-X 2020 spadła przeciętnie o 0,9%. Mimo to w części regionów zanotowano wzrosty wydajności względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższe w województwach: łódzkim (5,4%), podlaskim (o 5,0%) oraz kujawsko-pomorskim (4,7%). Najniższe wyniki zanotowano w śląskim (spadek o 7,3%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 7,5%) oraz podkarpackim (spadek o 5,5%).

Przeciętnie w okresie I-X 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,3% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 25,1%, 16,8% i 14,4%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: świętokrzyskim (o 10,8%), podkarpackim (o 8,7%) i lubuskim (o 8,4%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim 28,2%, łódzkim 15,4% i małopolskim 14,0%; najniższy zaś wynik w województwach: podkarpackim (spadek o 11,3%), lubuskim (spadek o 10,1%) i świętokrzyskim (spadek o 8,9%).

Poznaj aktualny stan i bieżące zmiany gospodarki w poszczególnych regionach kraju: Pobierz [RAPORT]

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Karolina Makijewska
Ekonomistka 
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.