Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - sierpień 2021

26.08.2021

Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%).

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VII 2021 roku.

Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie otrzymują pracownicy w województwie mazowieckim. W okresie I-VII 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 524 PLN a w budownictwie 7 229 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 30,9%).

W budownictwie najlepsze wyniki zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost produkcji o 71,8%).

Bezrobocie

W lipcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. osób i była o 18,5 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 54,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lipca 5,8% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w czerwcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

W czerwcu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,9%), podkarpackim (8,4%) i kujawsko-pomorskim (8,2%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,5%), śląskim (4,7%) i mazowieckim (4,9%).

Lipiec zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną  począwszy od marca. Widocznym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym. Skala poprawy w marcu i kwietniu była jednak słabsza od typowej. Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Począwszy od maja widoczne było odrabianie części z poprzednich opóźnień. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 780 PLN w przemyśle i 5 632 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,6% wyższe a w budownictwie wzrosły o 6,3%.

Jeśli chodzi o wysokość przeciętnej płacy w przemyśle, najlepszy wynik osiągnęło województwo mazowieckie (6 524 PLN). Dalej plasują się województwa: dolnośląskie (6 515 PLN) i śląskie (6 131 PLN). Najniższe płace zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 903 PLN), podlaskim (5 041 PLN) i podkarpackim (5 048 PLN).

Najwyższe płace w budownictwie zanotowano w województwach: mazowieckim (7 229 PLN), dolnośląskim (6 007 PLN) i podlaskim (5 867 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy budowlani w województwach: podkarpackim (4 441 PLN), lubelskim (4 481 PLN) i świętokrzyskim (4 533 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 17,0% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowały wszystkie  regiony. Najwyższy wzrost osiągnięto w województwie dolnośląskim (o 30,9%). Bardzo silnymi wzrostami mogły się też pochwalić województwa: podkarpackie (o 21,3%) i śląskie (o 19,3%). Najniższy spośród wszystkich województw wzrost sprzedaży w okresie I-VII zanotowano w województwie pomorskim (wzrost o 7,9%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie styczeń-lipiec pokazują wzrost przeciętnie o 16,7% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadły województwa: dolnośląskie (wzrost o 30,0%), podkarpackie (o 20,8%) i śląskie (o 19,8%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 8,7% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w dwunastu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 71,8%). Produkcja spadła w czterech województwach a najmocniejszy spadek zanotowano w świętokrzyskim (o 21,6%).

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku wzrosła o 10,0%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 68,9%) a największy spadek w świętokrzyskim (o 16,8%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-lipiec 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 123 497 mieszkań (o 2,3% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Największy wzrost zanotowały województwa: podkarpackie, w którym oddano o 26,0% mieszkań więcej niż rok wcześniej, podlaskie (wzrost o 24,9%) i opolskie (wzrost o 21,1%). Największy spadek zaliczyło województwo warmińsko-mazurskie, w którym oddano o 13,2% mniej mieszkań niż przed rokiem.

 

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.