Cyfryzacja Świadectw pochodzenia oraz Karnetów ATA - odpowiedzią KIG na potrzeby przedsiębiorców

12.05.2023

Już wkrótce pierwsza grupa klientów otrzyma zaproszenia do testowania nowego systemu

Cyfryzacja Świadectw pochodzenia oraz Karnetów ATA

Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi zaawansowane prace zmierzające do znaczącego usprawnienia i ułatwienia procesu ubiegania się o Karnety ATA oraz Świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów. Działania te są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez polskich przedsiębiorców. 

 Celem przedsięwzięcia jest pełna cyfryzacja procesu obejmującego: 

 • elektroniczne przygotowanie wniosku o Karnet ATA lub Świadectwo pochodzenia; 
 • elektroniczną weryfikację poprawności dostarczonych dokumentów oraz ich ewentualne poprawienie lub uzupełnienie; 
 • elektroniczne podpisanie wniosku; 
 • wystawienie elektronicznego Karnetu ATA lub Świadectwa pochodzenia; 
 • płatność elektroniczna; 
 • otrzymanie e-faktury. 

System umożliwi również elektroniczną weryfikację wystawionych dokumentów, co zwiększy ich bezpieczeństwo, a także zminimalizuje ryzyko ich kwestionowania przez kooperantów lub służby celne w krajach, z którymi polscy przedsiębiorcy prowadzą wymianę handlową. 

W przypadku uwarunkowań formalnych w wybranych krajach, z którymi polscy przedsiębiorcy prowadzą wymianę handlową, przewidziana jest możliwość zamówienia również papierowych wersji dokumentów. Dostarczane one będą drogą pocztową pod wskazany adres przedsiębiorcy. 

Wdrożenie nowego systemu pozwoli m.in. na: 

 • zminimalizowanie obiegu dokumentów papierowych poprzez przeniesienie całego procesu do obiegu cyfrowego; 
 • skrócenie czasu procedury od momentu zgłoszenia klienta do momentu otrzymania przez niego dokumentów; 
 • umożliwienie uzyskania dokumentów całkowicie zdalnie bez konieczności kontaktu osobistego, drukowania dokumentów oraz ich ręcznego podpisywania; 
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz wiarygodności wydawanych dokumentów;
 • utworzenie centralnej bazy wystawionych przez KIG dokumentów, gwarantującej bezpieczeństwo, integralność i spójność danych; 
 • integrację z ogólnoświatowymi bazami Świadectw pochodzenia oraz Karnetów ATA, prowadzonymi przez International Chamber of Commerce (ICC); 
 • umożliwienie szybkiego skalowania procesu wydawania dokumentów do większej liczby jednostek (sieć Izb stowarzyszonych w KIG); 
 • pełną transparentność procesu – weryfikację procedur zastosowanych przy każdym wniosku; 
 • zautomatyzowaną sprawozdawczość. 

Cyfrowy proces bazował będzie na specjalnie do tego celu stworzonym systemie elektronicznym KIG. Dostęp do systemu od strony klienta, realizowany będzie przez internet za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. 

Klient – za pomocą przeglądarki internetowej – będzie mógł złożyć w formie elektronicznej wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie odpowiednich dokumentów. System umożliwi również elektroniczne podpisywanie dokumentów (profil zaufany lub podpis kwalifikowany).  

W ramach systemu odbywać się będzie również komunikacja Wystawca <-> Klient, obejmująca m.in. składanie wyjaśnień, wprowadzanie poprawek oraz inne działania związane z obsługą wniosków. 

Dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu klient uzyska możliwość pełnego wglądu w historię składanych wniosków, uzyskiwanych dokumentów oraz korespondencji z konsultantami KIG.  

Dokumenty wystawiane w ramach nowego systemu będą mogły mieć (w zależności od oczekiwania klienta) zarówno formę cyfrową  (podpisany cyfrowo przez KIG dokument) jak i tradycyjną (wydruk na druku urzędowym). 

Informacje na temat wystawionych dokumentów będą synchronizowane z ogólnoświatowymi bazami Świadectw pochodzenia oraz Karnetów ATA, prowadzonymi przez International Chamber of Commerce (ICC). Umożliwi to pełną weryfikację autentyczności i zgodności danych każdego dokumentu. 

KIG udostępni również mechanizm szybkiego podglądu elektronicznej wizualizacji wystawionego Świadectwa pochodzenia w oparciu o kod QR i przeglądarkę internetową. Będzie to dodatkowe zabezpieczenie autentyczności dokumentu. 

Uwierzytelnieni klienci instytucjonalni będą mieli możliwość obsługi w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” uzyskiwania dokumentów. 

Wdrożenie systemu będzie poprzedzone testami – już wkrótce pierwsza grupa klientów otrzyma zaproszenia do testowania nowego rozwiązania i zgłaszania uwag. 


Zobacz:
Karnety ATA, legalizacja, świadectwa pochodzenia, certyfikacja

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.