Depozyty i kredyty w końcu lutego

23.03.2021

Depozyty z utrzymującą się wysoką roczną dynamiką

Depozyty i kredyty w końcu lutego

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lutego. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką roczną dynamikę depozytów zarówno gospodarstw domowych, jak również przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów. Ponadto – podobnie jak w ubiegłych miesiącach – utrzymuje się wysoki w stosunku do ubiegłego roku poziom gotówki w obiegu.

W końcu stycznia gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 989,75 mld PLN. Były one o 10,57 mld i 1,1% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 96,12 mld PLN tj. 10,8% większe niż przed rokiem. Taką samą dynamikę zanotowano w styczniu. Roczna dynamika depozytów jest wciąż wyższa od tej, która wynikałaby z tempa zmian funduszu płac. Jej wysoki poziom wynikać może z wciąż ograniczonej przez pandemię konsumpcji (pomimo czasowego zluzowania obostrzeń w tym m.in. otwarcia w lutym galerii handlowych).

Przedsiębiorstwa niefinansowe dysponowały środkami w wysokości 374,10 mld PLN. Były one o  4,06 mld i 1,1% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 65,55 mld PLN tj. 21,2% większe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika depozytów wynosiła 20,1%.

Na utrzymującą się wysoką, roczną dynamikę depozytów firm wpływ mają m.in. środki wpływające na rachunki firm z tarczy finansowej.

W końcu lutego na rachunkach samorządów widniała kwota 60,44 mld PLN. Była ona o 6,38 mld i 11,8% wyższa niż miesiąc wcześniej i równocześnie o 18,40 mld i 43,8% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika depozytów wynosiła 46,7%.

Wysoki poziom depozytów jest prawdopodobnie efektem utrzymującej się w okresie pandemii, ostrożnej polityki finansowej samorządów. Być może wpływ mają również problemy z praktycznym stosowaniem nowych, obowiązujących od początku roku przepisów dotyczących zamówień publicznych i wstrzymanie z tego powodu części postępowań.

W końcu lutego zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wynosiło 786,97 mld PLN. Było ono o  0,93 mld i 0,1% niższe niż miesiąc wcześniej i o 11,02 mld PLN tj. 1,4% większe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika kredytów wynosiła 2,1%. Niska dynamika kredytów dla ludności może wynikać m.in. z mniejszej skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych. Nie bez wpływu na poziom kredytów pozostaje również ostrożniejsza polityka kredytowa banków.

Przedsiębiorstwa niefinansowe w końcu lutego wykazały kredyty na poziomie 352,27 mld PLN. Było to o  0,80 mld i 0,2% mniej niż miesiąc wcześniej i o 19,45 mld PLN tj. 5,2% mniej niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika kredytów również była ujemna i wynosiła -5,0%. Jednocześnie firmy dysponowały kwotą 16,59 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,43 mld PLN tj. 2,5% niższa niż przed miesiącem oraz o 2,71 mld PLN tj. o 14,1% niższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji również była ujemna i wynosiła -11,1%.

Zgodnie z danymi na koniec lutego, banki zasilały samorządy  kredytami na kwotę 35,47 mld PLN. Były one o 0,28 mld i 0,8% niższe niż miesiąc wcześniej i o 0,23 mld PLN tj. 0,7% wyższe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika kredytów wynosiła 0,2%. Jednocześnie samorządy dysponowały kwotą 25,37 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,09 mld PLN tj. 0,3% wyższa niż przed miesiącem oraz o 1,31 mld PLN tj. o 5,4% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji wynosiła 4,8%.

W lutym ponownie wzrósł poziom gotówki w obiegu – o 2,20 mld PLN tj. 0,7% do kwoty 311,64 mld PLN. Jednocześnie okazał się on o 85,38 mld PLN i 37,7% wyższy niż przed rokiem (w styczniu był wyższy niż przed rokiem o 38,9%). Wysoki poziom gotówki w obiegu oznaczać może chęć zapewnienia sobie bufora płynności na okoliczność możliwości pojawienia się chwilowych kłopotów w elektronicznym obiegu pieniądza.

Zobacz artykuł: depozyty i kredyty w końcu stycznia

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.