Depozyty i kredyty w końcu maja 2024

25.06.2024

W końcu maja gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 248,96 mld PLN. Były one o 0,38 mld i 0,03% niższe niż miesiąc wcześniej i o 120,09 mld PLN tj. 10,6% większe niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 10,4%).

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu maja 2024. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. Wyniki maja powinny być traktowane jako ważne, widać w nich bowiem rozwinięcie reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarki w tym poziom stóp procentowych, agresję Rosji na Ukrainę, wejście w okres zmiany koniunktury.

  • W końcu maja gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 248,96 mld PLN. Były one o 0,38 mld i 0,03% niższe niż miesiąc wcześniej i o 120,09 mld PLN tj. 10,6% większe niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 10,4%). W ostatnich trzech latach maj przynosił sięgające kilku miliardów złotych spadki depozytów ludności. To czas niższych niż w kwietniu pensji (o ich ruchome składniki), a równocześnie to czas większych wydatków. Tegoroczna (jedynie minimalna) korekta poziomu środków okazał się mniejsza od oczekiwanej.
  • Przedsiębiorstwa niefinansowe dysponowały w końcu maja środkami w wysokości 487,50 mld PLN. Były one o 15,55 mld PLN i 3,29% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 12,80 mld PLN tj. 2,7% większe niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 2,2%.

Po maju zazwyczaj oczekuje się wzrostu poziomu depozytów w tej grupie klientów banków – głównie ze względu na realizowanie wyższych obrotów. Jest on jednak czasem zmniejszany intensyfikacją procesów inwestycyjnych opartą o zgromadzone wcześniej środki. Tegoroczny wzrost depozytów z maja może być splotem umiarkowanie dobrych utargów połączonym z mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi. Niepokoi utrzymywanie się na niskim poziomie rocznej dynamiki depozytów przedsiębiorstw niefinansowych. Ich poziom może być ledwie wystarczający do utrzymania rozsądnego poziomu płynności – komentuje Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KIG.

  • W końcu maja na rachunkach samorządów figurowała kwota 84,10 mld PLN. Była ona o 1,80 mld PLN i 2,2% wyższa niż miesiąc wcześniej i równocześnie o 13,98 mld i 19,9% wyższa niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika depozytów wynosiła 16,9%. Wzrost tych depozytów w maju może być traktowany jako sezonowy. Tegoroczny, choć umiarkowany, istotnie odcinał się na tle ubiegłorocznego nietypowego spadku.
  • W końcu maja zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wynosiło 784,19 mld PLN. Było ono o 2,25 mld i 0,3% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 3,78 mld PLN tj. 0,5% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika kredytów wynosiła 0,2%. Zazwyczaj przyjmuje się, że kredyty w tej grupie klientów w maju rosną. Tak jednak nie było w kilku dosyć specyficznych ostatnich latach. Obserwowany tym razem wzrost może oznaczać stopniowy powrót skłonność ludności do korzystania z kredytów (mimo wysokich stóp, ale przy poprawiającej się koniunkturze). Drugi miesiąc z rzędu notowana jest dodatnia roczna dynamika kredytów.

Przedsiębiorstwa niefinansowe w końcu maja zasilane były kredytami na poziomie 395,86 mld PLN. Było to o 2,79 mld i 0,7% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 5,76 mld PLN tj. 1,4% mniej niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika kredytów również była ujemna i wyniosła -2,2%.

Spadek kredytowania w tej grupie klientów w maju nie jest typowy. Jego skala – przy równoczesnym wzroście depozytów, może potwierdzać tezę o pewnym ograniczeniu wydatków inwestycyjnych.

Jednocześnie firmy dysponowały kwotą 12,70 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,40 mld PLN tj. 3,0% niższa niż przed miesiącem oraz o 2,84 mld PLN tj. o 18,3% niższa niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji była ujemna i wynosiła -17,4%. Firmy są wciąż w fazie ograniczania finansowania z zewnątrz.

Zgodnie z danymi na koniec maja banki zasilały samorządy kredytami na kwotę 36,01 mld PLN. Były one o 0,68 mld i 1,9% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 4,98 mld PLN tj. 16,0% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika kredytów wynosiła 15,1%.

Jednocześnie samorządy dysponowały kwotą 36,09 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,34 mld PLN tj. 0,9% niższa niż przed miesiącem oraz o 7,72 mld PLN tj. o 27,2% wyższa niż przed rokiem. W kwietniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji również wynosiła 27,2%.

W maju zwiększył się poziom gotówki w obiegu – o 1,70 mld PLN tj. 0,45% do kwoty 376,47 mld PLN. Jednocześnie okazał się on o 21,31 mld PLN i 6,0% wyższy niż przed rokiem (w kwietniu był wyższy niż przed rokiem o 5,1%). Po maju zazwyczaj oczekuje się wzrostu poziomu gotówki w obiegu. Mimo że nastąpił on, to podobnie jak w kilku ostatnich miesiącach, spadł udział gotówki w podaży pieniądza. Jest to oczekiwane. W okresie wysokich stóp procentowych – naturalne preferowanie płynności – staje się zbyt kosztowne.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.