Depozyty i kredyty w końcu marca

23.04.2021

Wciąż utrzymuje się wysoki w stosunku do ubiegłego roku poziom gotówki w obiegu

Depozyty i kredyty w końcu marca

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu marca. Warto przede wszystkim zwrócić w nich uwagę na utrzymującą się wysoką roczną dynamikę depozytów zarówno gospodarstw domowych, jak również przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów, ale również na postępujące równocześnie słabnięcie akcji kredytowej. Co ciekawe – podobnie jak w ubiegłych miesiącach – utrzymuje się wysoki w stosunku do ubiegłego roku poziom gotówki w obiegu.

W końcu marca gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 997,92 mld PLN. Były one o 8,17 mld i 0,8% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 91,15 mld PLN tj. 10,1% większe niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika tych depozytów wyniosła 10,8%). Roczna dynamika depozytów jest wciąż wyższa od tej, która wynikałaby z tempa zmian funduszu płac. Jej wysoki poziom wynikać może z wciąż ograniczonej przez pandemię konsumpcji.

Przedsiębiorstwa niefinansowe dysponowały środkami w wysokości 387,43 mld PLN. Były one o  13,33 mld i 3,6% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 65,69 mld PLN tj. 20,4% większe niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika tych depozytów wynosiła 20,1%.

Na utrzymującą się wysoką, roczną dynamikę depozytów firm wpływ mają m.in. środki wpływające na rachunki firm z tarczy finansowej.

W końcu marca na rachunkach samorządów widniała kwota 62,87 mld PLN. Była ona o 2,43 mld i 4,0% wyższa niż miesiąc wcześniej i równocześnie o 20,74 mld i 49,2% wyższa niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika depozytów wynosiła 43,8%.

Wysoki poziom depozytów jest prawdopodobnie efektem utrzymującej się w okresie pandemii, ostrożnej polityki finansowej samorządów. Być może wpływ mają również problemy z praktycznym stosowaniem nowych, obowiązujących od początku roku przepisów dotyczących zamówień publicznych i wstrzymanie z tego powodu części postępowań.

W końcu marca zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wynosiło 792,51 mld PLN. Było ono o  5,54 mld i 0,7% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 8,25 mld PLN tj. 1,1% większe niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika kredytów wynosiła 1,4%.

Niska dynamika kredytów dla ludności może wynikać m.in. z mniejszej skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych. Nie bez wpływu na poziom kredytów pozostaje również ostrożniejsza polityka kredytowa banków.

Przedsiębiorstwa niefinansowe w końcu marca wykazały kredyty na poziomie 350,69 mld PLN. Było to o 1,58 mld i 0,4% mniej niż miesiąc wcześniej i o 32,11 mld PLN tj. 8,4% mniej niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika kredytów również była ujemna i wynosiła -5,2%. Jednocześnie firmy dysponowały kwotą 16,69 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,1 mld PLN tj. 0,6% wyższa niż przed miesiącem oraz o 2,53 mld PLN tj. o 13,1% niższa niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji również była ujemna i wynosiła -14,1%.

Postępuje wychodzenie firm z kredytów. Wynika to w znacznej mierze z mniejszego zapotrzebowania na kredyty inwestycyjne. Ponadto firmy część zapotrzebowania na środki obrotowe realizują w zakresie własnym – opierając się na zgromadzonych wysokich zasobach płynności (patrz ich zasoby depozytowe).

Zgodnie z danymi na koniec marca, banki zasilały samorządy  kredytami na kwotę 34,86 mld PLN. Były one o 0,61 mld i 1,7% niższe niż miesiąc wcześniej i o 0,29 mld PLN tj. 0,8% wyższe niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika kredytów wynosiła 0,7%. Jednocześnie samorządy dysponowały kwotą 25,06 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,30 mld PLN tj. 1,2% niższa niż przed miesiącem oraz o 1,26 mld PLN tj. o 5,3% wyższa niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji wynosiła 5,4%.

W marcu ponownie wzrósł poziom gotówki w obiegu – o 7,34 mld PLN tj. 2,4% do kwoty 318,97 mld PLN. Jednocześnie okazał się on o 66,41 mld PLN i 26,3% wyższy niż przed rokiem (w lutym był wyższy niż przed rokiem o 37,7%). Wysoki poziom gotówki w obiegu to zapewne utrzymywany przez gospodarstwa domowe i część firm bufor płynności na okoliczność choćby pojawienia się chwilowych kłopotów w elektronicznym obiegu pieniądza.

 

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.