• A A A

Depozyty i kredyty w końcu stycznia

22.02.2021

Roczna dynamika depozytów jest wyższa od wynikającej z tempa zmian funduszu płac

Depozyty i kredyty w końcu stycznia

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu stycznia. Warto poświęcić im nieco uwagi, stanowią bowiem otwarcie roku i pewnego rodzaju odreagowanie specyficznych w końcu roku (grudniu) danych. W powodzi zaprezentowanych informacji, a patrząc głównie na ich powiązanie z tzw. gospodarką realną, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zmiany depozytów i kredytów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów ale również na zmiany poziomu gotówki w obiegu.

W końcu stycznia gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach w bankach środkami w wysokości 979,19 mld PLN. Były one o 2,13 mld i 0,2% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 95,11 mld PLN tj. 10,8% większe niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika depozytów wynosiła 10,9%. Wbrew powszechnym obawom wciąż nie widać silnej erozji depozytów związanej choćby z pogorszeniem się sytuacji finansowej. Wręcz przeciwnie, roczna dynamika depozytów jest wyższa od wynikającej z tempa zmian funduszu płac. Utrzymanie jej wysokiego poziomu w styczniu jest prawdopodobnie wywołane w części mniejszą konsumpcją (patrz wyłączenia części handlu ale przede wszystkim usług, przeniesienie terminu ferii i utrzymanie silnych obostrzeń w turystyce).

Przedsiębiorstwa niefinansowe dysponowały środkami w wysokości 370,03 mld PLN. Były one o  6,40 mld i 1,7% niższe niż miesiąc wcześniej choć wciąż o 61,92 mld PLN tj. 20,1% większe niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika depozytów wynosiła 19,0%. Wciąż wysoka dynamika roczna depozytów firm to głównie efekt znacznego zasilenia ich rachunków środkami z tarczy finansowej. Wypada podkreślić, że spadek depozytów między końcem grudnia, a stycznia jest zupełnie typowy. Następuje bowiem odreagowanie po wysokim grudniu (i wysokich wtedy wpływach, ale również po „poprawianiu” bilansów na koniec roku i pokazywaniu podwyższonej płynności). Trzeba jednak przyznać, że obecna korekta ma miejsce po wyjątkowo słaby grudniu.

Na rachunkach samorządów w końcu stycznia figurowała kwota 54,06 mld PLN. Była ona o 0,21 mld i 0,4% niższa niż miesiąc wcześniej i równocześnie o 17,20 mld i 46,7% wyższa niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika depozytów wynosiła 46,0%. Wysoki i rosnący poziom depozytów samorządów jest prawdopodobnie złożeniem rozsądnej, ostrożnej polityki finansowej w dobie niepewności przychodów i wzrostu niektórych kosztów działania, z zastopowaniem części wydatków – najmniej niezbędnych – w tym inwestycyjnych.

W końcu stycznia zadłużenie gospodarstwa domowych w bankach wynosiło 787,90 mld PLN. Było ono o  1,18 mld i 0,1% niższe niż miesiąc wcześniej i o 16,24 mld PLN tj. 2,1% większe niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika kredytów wynosiła 3,0%. Styczniowy spadek poziomu i dynamiki kredytów w istotnym stopniu jest spowodowany wzrostem wyceny naszej waluty, która zmniejsza wartość kredytów walutowych wyrażanych w złotych. Jest to odwrócenie sytuacji z grudnia (złoty wtedy osłabił się po mocnym listopadzie). Wciąż niska dynamika kredytów dla ludności to z pewnością złożenie niskiej skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w niepewny czas, ale również ostrożniejszej polityki kredytowej banków.

Przedsiębiorstwa niefinansowe w końcu stycznia były zasilone przez banki kredytami na kwotę 353,07 mld PLN. Była ona o  4,91 mld i 1,4% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 18,63 mld PLN tj. 5,0% niższa niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika kredytów również była ujemna i wynosiła -4,9%. Jednocześnie firmy dysponowały kwotą 17,02 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,46 mld PLN tj. 2,8% wyższa niż przed miesiącem oraz o 2,13 mld PLN tj. o 11,1% niższa niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji również była ujemna i wynosiła -15,7%. W przypadku firm widoczne jest w średnim terminie szybko postępujące „delewarowanie”. Wynika ono tak ze spadku popytu na kredyt obrotowy i inwestycyjny (patrz mniejsze zamówienia i niższa skłonność do prowadzenia prac inwestycyjnych) ale również z pojawieniem się znacznych środków zasilających płynność firm pochodzących spoza systemu bankowego. Styczniowy wzrost jest sezonowy – to odreagowanie niższego grudnia gdy firmy w korzystniejszym świetle chcą przedstawić struktury bilansów w okresie sprawozdawczym.

Samorządy w końcu stycznia były zasilone przez banki kredytami na kwotę 35,75 mld PLN. Były one o  0,11 mld i 0,3% niższe niż miesiąc wcześniej i o 0,08 mld PLN tj. 0,2% wyższe niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika kredytów wynosiła 0,3%. Jednocześnie samorządy dysponowały kwotą 25,28 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,11 mld PLN tj. 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 1,17 mld PLN tj. o 4,8% wyższa niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji wynosiła 5,3%.

W styczniu ponownie wzrósł poziom gotówki w obiegu – o 2,70 mld PLN tj. 0,9% do kwoty 309,43 mld PLN. Jednocześnie okazał się on o 86,72 mld PLN i 38,9% wyższy niż przed rokiem (w grudniu był wyższy niż przed rokiem o 36,9%). Zazwyczaj silny wzrost poziomu gotówki w obiegu przyjmowany jest przez analityków jako niepokojący, bo nieznacznie tylko poprzedzający wzrost spożycia i inflacji. W ostatnich jednak kwartałach należy go rozumieć jako przejaw rozsądku gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych starających się zapewnić sobie stosowny bufor płynności na okoliczność możliwości pojawienia się chwilowych kłopotów w elektronicznym obiegu pieniądza.

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.