Dobre wyniki w handlu zagranicznym Polski // styczeń-grudzień 2021

15.02.2022

Eksport i import w okresie styczeń – grudzień 2021 roku

styczeń - grudzień

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2021 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – XII 2021 wyniósł 285,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 19,1% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – listopad 2021 były o 18,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – XII 2021 nasz eksport sięgnął tu 81,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 18,0% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad 2021 notowany był wzrost o 18,3%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki należy oceniać bardzo pozytywnie.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 86,7 mld EUR i okazał się o 24,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – listopad 2021 notowany był wzrost sięgający 23,3%). Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (16,3 mld EUR, wzrost o 21,4%, po wzroście w okresie styczeń – listopad  na poziomie 21,3%), Włoch (13,2 mld EUR, wzrost o 27,1%, po wzroście w okresie styczeń – listopad o 26,7%), Holandii (12,3 mld EUR, wzrost o 20,3% wobec wzrostu w okresie styczeń – listopad o 19,6%), czy Słowacji (7,3 mld EUR wzrost o 20,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – listopad o 19,4%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro, eksport wyniósł 45,2 mld EUR i okazał się o 17,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad 2021 notowany był tu wzrost sięgający 17,6%). Dobrze prezentuje się tu sprzedaż do Czech (16,8 mld EUR wzrost o 19,8%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (7,9 mld EUR wzrost o 12,5%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (32,9 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 11,8%) np. do Wielkiej Brytanii (14,5 mld EUR wzrost o 5,8%) i do USA (7,6 mld EUR wzrost o 13,4%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w całym roku 2021 towary na kwotę 16,4 mld EUR (wzrost o 14,7%), głównie do Rosji (8,0 mld EUR wzrost o 11,8%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 22,6 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 23,2%).

W okresie I – XII 2021 import ogółem wyniósł 286,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 24,8% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – listopad 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 24,2%).

W całym roku 2021 nasz import z Niemiec sięgnął 59,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 19,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad 2021 notowano wzrost o 19,1%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 68,2 mld EUR i okazał się o 23,2% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 23,1%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 20,4% do 9,5 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 21,2% do kwoty 14,3 mld EUR), Holandii (o 28,4% do 11,7 mld EUR) i Belgii (o 34,8% do 7,1 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 26,1 mld EUR (wzrost o 20,2%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (25,0 mld EUR wzrost o 13,1%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (8,8 mld EUR wzrost o 23,0%), ale i z Koreą Południową (6,5 mld EUR wzrost o 18,0%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 22,9 mld EUR (wzrost o 63,8%), głównie z Rosji (17,0 mld EUR wzrost o 66,5%), zaś z krajów rozwijających się 84,3 mld EUR (wzrost o 27,6%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (42,5 mld EUR wzrost o 28,7%).

W okresie I – XII 2021 w wymianie towarowej odnotowany został marginalny deficyt sięgającą 0,6 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 22,0 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 18,5 mld EUR.
Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 19,1 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 7,9 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie 6,5 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -61,7 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Pobierz raport w formacie PDF

Sprawdź pozostałe analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.