Eksport i import w okresie I-IV 2019 roku

11.06.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 75,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 4,7% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost eksportu do krajów rozwiniętych o 4,3% (do kwoty 65,9 mld EUR), w tym do głównego partnera handlowego Polski – Niemiec o 0,9% (do kwoty 20,5 mld EUR). Warto podkreślić, że udział Niemiec obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 1,1 p. proc. i wyniósł 27,1%. Może być to potwierdzeniem obaw dotyczących kondycji niemieckiej gospodarki i jej nieśpiesznie rosnącego popytu na nasze towary. W pierwszych czterech miesiącach roku odnotowano wzrost eksportu do niemal wszystkich krajów UE, należących do pierwszej dziesiątki naszych najważniejszych partnerów gospodarczych, w tym szczególnie do Holandii o 8,3% (do kwoty 3,6 mld EUR), Wielkiej Brytanii (wzrost o 5,6% do 4,7 mld EUR) i Francji (wzrost o 6,2% do 4,5 mld EUR). W gronie najbliższych naszych partnerów martwi sięgający 0,1% spadek sprzedaży do Czech (do kwoty 4,6 mld EUR). Rewelacyjnie prezentowała się dynamika sprzedaży do USA – 14,4%, po której to sprzedaż sięgnęła 2,3 mld EUR. Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 4,4 mld EUR (wzrost o 12,2%), głównie do Rosji (2,2 mld EUR), zaś do krajów rozwijających się – 5,3 mld EUR (wzrost o 3,5%).

W okresie I-IV 2019  import ogółem wyniósł 75,8 mld EUR, co pokazuje kwotę o 2,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost importu z krajów rozwiniętych o 1,7%. Uwagę zwraca coraz słabszy wzrost importu z Niemiec (o 0,6% do kwoty 17,0 mld EUR) oraz bardzo dynamiczny z USA (wzrost o 9,3% do 2,4 mld EUR). Udział Rosji w imporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,7 p. proc. i stanowił 6,2%. Z krajów rozwijających się zaimportowano towary na kwotę 19,6 mld EUR (wzrost o 8,1%) w  tym Chin 9,1 mld EUR wzrost o 11,1%

 

  eksport import
  I-IV 2019

w mld EUR

dynamika I-IV 2019

w mld EUR

dynamika
ogółem 75,6 4,7% 75,8 2,9%
Niemcy 20,5 0,9% 17,0 0,6%
Reszta strefy euro 22,9 5,3% 18,1 -0,9%
Kraje UE spoza euro 17,1 3,9% 9,2 3,3%
Pozostałe kraje rozwinięte 5,4 15,6% 5,8 11,9%
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 4,4 12,2% 6,1 -3,4%
Kraje rozwijające się 5,3 3,5% 19,6 8,1%

 

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.