Eksport i import w okresie I-IV 2020 r.

17.06.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 74,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,3% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-III były wciąż o 1,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To kwiecień przyniósł wyniki bardzo złe, choć lepsze niż oczekiwano w sytuacji spowolnienia gospodarki z powodu perturbacji związanych z koronawirusem. Wkalkulowując w szacunki informacje o licznych zatrzymaniach produkcji w branżach istotnych dla eksportu należało oczekiwać spadku wolumenu sprzedaży zagranicę tak w porównaniu do danych z marca jak i z kwietnia roku ubiegłego. Dla samego kwietnia eksport zakładany był na poziomie ledwie 12 mld EUR. Tymczasem z danych GUS wynika, że miał wartość z przedziału 14-15 mld EUR.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–IV 2020 nasz eksport sięgnął tu 20,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 4,9% niższy niż przed rokiem (w okresie I – III notowany był wzrost o 0,5%). Wypada podkreślić, że to ostateczna skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudzała zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 21,5 mld EUR i okazał się o 9,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – III notowany był spadek sięgający 1,0%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte w przypadku Francji (4,2 mld EUR, spadek o 11,6% choć jeszcze po trzech miesiącach roku był tu spadek na poziomie 1,7%), Włoch (3,0 mld EUR, spadek o 16,8% wobec spadku  o 5,9% w pierwszych trzech miesiącach). Niepokoi pogłębiający się również spadek sprzedaży do Holandii (-10,7% do 3,3 mld EUR wobec -6,4% po trzech miesiącach roku). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 12,2 mld EUR i okazał się o 5,7% niższy niż przed rokiem (w okresie I – III notowany był tu jeszcze wzrost sięgający 1,1%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (4,5 mld EUR spadek o 7,1%), Wielkiej Brytanii (4,4 mld EUR spadek o 10,2%), Szwecji (2,1 mld EUR spadek o 5,0%), Węgier (2,0 mld EUR spadek o 11,5%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (9,7 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 6,4%), a w nich sprzedażą do USA (2,2 mld EUR spadek o 2,3%).

W powodzi złych danych wato podkreślić te wciąż dobre. Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – IV towary na kwotę 4,4 mld EUR (wzrost o 0,9%), głównie do Rosji (2,2 mld EUR spadek o 0,2%), zaś do krajów rozwijających się – 5,9 mld EUR (wzrost o 12,3%).

W okresie I-IV 2020 import ogółem wyniósł 73,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,8% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – III import był wyższy niż przed rokiem o 0,7%).

W pierwszych czterech miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 15,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 10,7% niższy niż przed rokiem (w okresie I – III spadek wynosił 4,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 17,6 mld EUR i okazał się o 13,5% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – III notowano wynik dokładnie taki jak przed rokiem). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 10,7% do kwoty 3,5 mld EUR), Francji (o 12,2% do 2,6 mld EUR) i Hiszpanii (o 7,3% do 1,7 mld EUR), Holandii (o 2,2% do 2,8 mld EUR).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 7,1 mld EUR. Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (7,5 mld EUR spadek o 3,2%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,7 mld EUR wzrost o 10,2%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 5,4 mld EUR (spadek o 11,8%), głównie z Rosji (4,2 mld EUR spadek o 11,0%), zaś z krajów rozwijających się – 20,4 mld EUR (wzrost o 2,7%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (9,5 mld EUR wzrost o 2,5%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.