Eksport i import w okresie I-IX 2019

14.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 173,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wrzesień, podobnie jak sierpień i lipiec, przyniósł dobre wyniki – po miesiącach tych roku dynamika eksportu wynosiła 4,8%-5,0%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych dziewięciu miesiącach nasz eksport sięgnął tu 48,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,3% wyższy niż przed rokiem (po ośmiu miesiącach wzrost wynosił 3,2%). W statystykach widać, że kilkumiesięczne spowolnienie w Niemczech i spłycenie popytu na nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne powoli ustępuje. W kolejnych miesiącach okaże się, czy ta tendencja się utrzyma. Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 51,8 mld EUR i okazał się o 5,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla pierwszych ośmiu miesięcy roku szacowany był na 4,9%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (10,1 mld EUR, wzrost 8,8%), Holandii (7,7 mld EUR, wzrost 3,9%), i Włoch (7,9 mld EUR, wzrost 3,2%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 38,7 mld EUR i okazał się o 3,2% wyższy niż przed rokiem (po sierpniu dynamika wynosiła 3,0%). Niewielki wzrost dynamiki eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (10,6 mld EUR wzrost o 0,4%) oraz Wielkiej Brytanii (10,4 mld EUR wzrost o 2,2%) poprawianej przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (4,8 mld EUR wzrost 8,1%). Ozdobą statystyk jest natomiast wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (12,2 mld EUR wzrost 11,9%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (5,1 mld EUR wzrost o 14,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 10,4 mld EUR (wzrost o 10,8%), głównie do Rosji (5,4 mld EUR wzrost 8,7%), zaś do krajów rozwijających się – 12,4 mld EUR (wzrost o 5,8%).

 

Eksport Import
I-IX w mld EUR dynamika I-IX w mld EUR dynamika
Ogółem 173,6 5,0% 172,8 2,7%
Niemcy 48,1 3,3% 38,1 -0,4%
Reszta strefy euro 51,8 5,2% 41,5 -0,6%
Kraje UE spoza Euro 38,7 3,2% 20,4 3,0%
Pozostałe kraje rozwinięte 12,2 11,9% 13,3 10,4%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 10,4 10,8% 13,6 -8,2%
Kraje rozwijające się 12,4 5,8% 45,9 10,5%

 

 

 

W okresie I-IX 2019 import ogółem wyniósł 172,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,7% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (podobnie jak po pierwszych ośmiu miesiącach).

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 38,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,4% niższy niż przed rokiem (po ośmiu miesiącach spadek wynosił 0,8%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 41,5 mld EUR i okazał się o 0,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (dla pierwszych ośmiu miesięcy roku notowano wzrost na poziomie 0,4%). Zwraca uwagę spadek importu z Belgii (o 6,7% do kwoty 4,0 mld EUR) i Włoch (o 3,1% do kwoty 8,4 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (0,9% do 6,3 mld EUR) i Holandii (0,7% do 6,3 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 20,4 mld EUR i okazał się o 3,0% wyższy niż przed rokiem (po sierpniu dynamika wynosiła 2,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (13,3 mld EUR wzrost 10,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (5,5 mld EUR wzrost o 11,2%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 13,6 mld EUR (spadek o 8,2%), głównie z Rosji (10,5 mld EUR spadek o 12,0%), zaś z krajów rozwijających się – 45,9 mld EUR (wzrost o 10,5%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (21,2 mld EUR wzrost o 11,9%).

 

Struktura obrotów według towarów Eksport Import
I-IX 2019 w mld EUR udział w % I-IX 2019 w mld EUR udział w %
Ogółem 173,6 100,0 172,8 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 16,4 10,7 10,9 7,1
Napoje i tytoń 3,1 2,0 1,2 0,8
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 3,4 2,2 4,6 3,0
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 0,5 0,3 11,7 7,6
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,2 0,1 0,6 0,4
Chemikalia i produkty pochodne 14,1 9,2 21,0 13,7
Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 28,5 18,6 25,9 16,9
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 57,6 37,6 54,7 35,7
Różne wyroby przemysłowe 26,1 17,0 20,4 13,3
Towary i transakcje niesklasyfikowane 3,5 2,3 2,3 1,5

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.