Eksport i import w okresie I-IX 2020 roku

17.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 169,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,0% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-VIII były o 5,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wrzesień przyniósł wyniki znacznie lepsze od notowanych w kilu poprzednich miesiącach. Jest to typowo sezonowe, wyniki prezentują się zwłaszcza okazale na tle sierpniowych (sezonowo niskich). Trzeba mieć jednak na uwadze, że tym razem wzrost wrześniowy był mocny, silniejszy od zanotowanego przed rokiem, silniejszy też od spodziewanego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–IX 2020 nasz eksport sięgnął tu 48,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 1,5% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VIII notowany był jeszcze spadek o 3,3%). Wypada podkreślić, że zazwyczaj to ostateczna skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu. Poziom sprzedaży na rynek niemiecki jest obecnie zdecydowanie wyższy od tego jakiego należałoby oczekiwać po aktualnej kondycji tamtejszej gospodarki.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 49,2 mld EUR i okazał się o 7,3% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – VIII notowany był spadek sięgający 9,6%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (9,6 mld EUR, spadek o 8,0%, po ośmiu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 10,1%), Włoch (7,2 mld EUR, spadek o 11,0% wobec spadku o 14,2% w pierwszych ośmiu miesiącach), Holandii (7,3 mld EUR, spadek o 6,4% wobec spadku o 9,6% po ośmiu miesiącach roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 27,4 mld EUR i okazał się o 5,9% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VIII notowany był tu spadek sięgający 7,1%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (10,1 mld EUR spadek o 7,8%), Szwecji (4,9 mld EUR spadek o 1,1%), Węgier (4,4 mld EUR spadek o 11,5%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (21,4 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 6,2%) np. do Wielkiej Brytanii (9,7 mld EUR spadek o 8,6%). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA która spadła jedynie minimalnie (do 5,1 mld EUR o 0,8%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – IX towary na kwotę 10,3 mld EUR (spadek jedynie o 0,7%), głównie do Rosji (5,1 mld EUR spadek o 4,0%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 13,1 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 5,5%).

 

Eksport I-IX 2020 Import I-IX 2020
 w mld EUR dynamika w mld EUR dynamika
Ogółem 169,9 -4,0% 162,4 -8,0%
Niemcy 48,4 -1,5% 35,3 -9,9%
Reszta strefy euro 49,2 -7,3% 38,8 -9,9%
Kraje UE spoza Euro 27,4 -5,9% 15,4 -10,5%
Pozostałe kraje rozwinięte 21,4 -6,2% 15,8 -9,3%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 10,3 -0,7% 10,4 -23,8%
Kraje rozwijające się 13,1 5,5% 46,7 1,6%

 

W okresie I-IX 2020 import ogółem wyniósł 162,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,0% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – VIII import był niższy niż przed rokiem o 9,6%).

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 35,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 9,9% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VIII spadek wynosił 11,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 38,8 mld EUR i okazał się o 9,9% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – VIII notowano wynik niższy niż przed rokiem o 11,5%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 11,3% do kwoty 7,9 mld EUR), Francji (o 14,3% do 5,6 mld EUR) i Belgii (o 8,9% do 3,8 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 5,0% do 6,3 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 15,4 mld EUR (spadek o 10,5%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (15,8 mld EUR spadek o 9,3%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (5,2 mld EUR spadek o 6,5%), ale i z Koreą Południową (3,9 mld EUR wzrost o 8,7%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 10,4 mld EUR (spadek o 23,8%), głównie z Rosji (7,7 mld EUR spadek o 27,0%), zaś z krajów rozwijających się – 46,7 mld EUR (wzrost o 1,6%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (23,1 mld EUR wzrost o 8,5%).

 

Struktura obrotów według towarów Eksport I-IX 2020 Import I-IX 2020
w mld EUR udział w % w mld EUR udział w %
Ogółem 169,9 100,0 162,4 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 19,9 11,7 13,0 8,0
Napoje i tytoń 4,1 2,4 1,5 0,9
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 3,7 2,2 4,7 2,9
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 2,7 1,6 8,9 5,5
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,3 0,2 0,6 0,4
Chemikalia i produkty pochodne 16,8 9,9 24,5 15,1
Towary przem. sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 30,6 18,0 27,3 16,8
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 61,8 36,4 57,0 35,1
Różne wyroby przemysłowe 29,6 17,4 23,2 14,3
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,3 0,2 1,6 1,0

 

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.