Eksport i import w okresie I-V 2019 roku

08.05.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 97,0 mld EUR, co pokazuje kwotę o 6,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost eksportu do krajów rozwiniętych o 6,5% (do kwoty 84,8 mld EUR), w tym do głównego partnera handlowego Polski – Niemiec o 4,8% (do kwoty 26,7 mld EUR). Warto podkreślić, że udział Niemiec obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 27,5%. Może być to potwierdzeniem obaw dotyczących kondycji niemieckiej gospodarki i jej nieśpiesznie rosnącego popytu na nasze towary. W pierwszych pięciu miesiącach roku odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów UE, należących do pierwszej dziesiątki naszych najważniejszych partnerów gospodarczych, w tym do Holandii o 11,1% (do kwoty 4,6 mld EUR), Francji (wzrost o 8,1% do 5,7 mld EUR), Wielkiej Brytanii (wzrost o 6,9% do 5,9 mld EUR) i Włoch (wzrost o 6,2% do 4,5 mld EUR). Warto zaznaczyć, że sprzedaż do Czech zanotowany w ubiegłym miesiącu (spadek o 0,1% do kwoty 4,6 mld EUR) poprawiła się i osiągnęła kwotę o 1,8% wyższą. Rewelacyjnie prezentowała się dynamika sprzedaży do USA – 17,5%, po której to sprzedaż sięgnęła 2,9 mld EUR. Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 5,5 mld EUR (wzrost o 12,3%), głównie do Rosji (2,8 mld EUR), zaś do krajów rozwijających się – 6,7 mld EUR (wzrost o 5,3%).

W okresie I-V 2019 import ogółem wyniósł 96,8 mld EUR, co pokazuje kwotę o 4,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost importu z krajów rozwiniętych o 3,9%. Uwagę zwraca bardzo dynamiczny import towarów z USA (wzrost o 11,9% do 3,1 mld EUR) coraz poprawiający się względem zanotowanego spadku w ubiegłym miesiącu import z Niemiec (wzrost o 2,7% do kwoty 21,6 mld EUR). Udział Rosji w imporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 6,3 p. proc. i stanowił 6,1%. Z krajów rozwijających się zaimportowano towary na kwotę 24,9 mld EUR (wzrost o 10,4%) w tym Chin 11,5 mld EUR (wzrost o 13,5%).

  eksport import
  I-V 2019

w mld EUR

dynamika I-V 2019

w mld EUR

dynamika
ogółem 97,0 6,8% 96,8 4,9%
Niemcy 26,7 4,8% 21,6 2,7%
Reszta strefy euro 29,4 4,8% 23,5 2,1%
Kraje UE spoza euro 21,9 5,8% 11,6 4,4%
Pozostałe kraje rozwinięte 6,8 11,3% 7,5 13,0%
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 5,5 12,3% 7,7 -2,5%
Kraje rozwijające się 6,7 6,2% 24,9 10,4%

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.