Eksport i import w okresie I-V 2020

16.07.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 90,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,4% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-IV były o 5,3% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Maj przyniósł wyniki lepsze niż w szczególnie trudnym kwietniu. W dodatku lepsze niż oczekiwano w sytuacji spowolnienia gospodarki z powodu perturbacji związanych z koronawirusem. Wkalkulowując w szacunki informacje o wciąż licznych zatrzymaniach produkcji w branżach istotnych dla eksportu należało oczekiwać jedynie minimalnej poprawy w stosunku do kwietnia. Dla samego maja eksport zakładany był na poziomie 14 mld EUR. Tymczasem z danych GUS wynika, że miał wartość z bliską 16 mld EUR. To wciąż wyraźnie mniej niż przed rokiem, ale jednocześnie tyle ile oczekiwano, iż będzie dopiero około sierpnia.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–V 2020 nasz eksport sięgnął tu 25,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 7,6 % niższy niż przed rokiem (w okresie I – IV notowany był spadek o 4,9%). Wypada podkreślić że to ostateczna skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudzała zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 26,1 mld EUR i okazał się o 13,0% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – IV notowany był spadek sięgający 9,9%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte w przypadku Francji (5,1 mld EUR, spadek o 13,6%, po czterech miesiącach roku był tu spadek na poziomie 11,6%), Włoch (3,7 mld EUR, spadek o 20,6% wobec spadku o 16,8% w pierwszych czterech miesiącach). Niepokoi pogłębiający się również spadek sprzedaży do Holandii (-13,5% do 4,0 mld EUR wobec -10,7% po czterech miesiącach roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 14,8 mld EUR i okazał się o 9,0% niższy niż przed rokiem (w okresie I – IV notowany był tu spadek sięgający 5,7%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (5,4 mld EUR spadek o 11,1%), Szwecji (2,6 mld EUR spadek o 7,4%), Węgier (2,4 mld EUR spadek o 14,6%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (11,7 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 9,4%), a w nich sprzedażą do USA (2,7 mld EUR spadek o 5,4%) i Wielkiej Brytanii (5,3 mld EUR spadek o 12,5%),

W powodzi złych danych wato podkreślić te wciąż dobre. Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – V towary na kwotę 5,4 mld EUR (spadek jedynie o 2,5%), głównie do Rosji (2,7 mld EUR spadek o 2,7%), zaś do krajów rozwijających się – 7,2 mld EUR (wzrost o 7,2%).

Eksport I-V 2020 Import I-V 2020
 

 

 

 w mld EUR dynamika w mld EUR dynamika
Ogółem 90,6 -8,4% 88,6 -10,5%
Niemcy 25,5 -7,6% 18,9 -15,2%
Reszta strefy euro 26,1 -13,0% 21,2 -12,7%
Kraje UE spoza Euro 14,8 -9,0% 8,5 -13,9%
Pozostałe kraje rozwinięte 11,7 -9,4% 9,0 -7,8%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 5,4 -2,5% 6,1 -21,0%
Kraje rozwijające się 7,2 7,2% 24,9 -0,7%

 

 

W okresie I-V 2020 import ogółem wyniósł 88,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 10,5% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – IV import był niższy niż przed rokiem o 5,8%).

W pierwszych pięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 18,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 15,2% niższy niż przed rokiem (w okresie I – IV spadek wynosił 10,7%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 21,2 mld EUR i okazał się o 12,7% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – IV notowano wynik niższy niż przed rokiem o 13,5%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 15,2% do kwoty 4,2 mld EUR), Francji (o 17,1% do 3,1 mld EUR) i Hiszpanii (o 13,2% do 2,1 mld EUR), Holandii (o 7,0% do 3,5 mld EUR).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 8,5 mld EUR (spadek o 13,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (9,0 mld EUR spadek o 7,8%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (3,2 mld EUR wzrost o 1,0%), ale i z Wielką Brytanią. Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 6,1 mld EUR (spadek o 21,0%), głównie z Rosji (4,6 mld EUR spadek o 21,5%), zaś z krajów rozwijających się – 24,9 mld EUR (spadek o 0,7%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (11,9 mld EUR wzrost o 2,8%).

 

Struktura obrotów według towarów Eksport I-V 2020 Import I-V 2020
 

 

 

w mld EUR udział w % w mld EUR udział w %
Ogółem 90,6 100,0 88,6 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 10,9 12,1 7,4 8,4
Napoje i tytoń 2,1 2,3 0,8 0,9
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2,1 2,3 2,6 2,9
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 1,6 1,8 5,3 6,0
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,2 0,2 0,4 0,4
Chemikalia i produkty pochodne 9,1 10,1 13,8 15,6
Towary przem. sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 16,7 18,4 15,0 16,9
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 32,3 35,7 30,3 34,2
Różne wyroby przemysłowe 15,3 16,9 12,0 13,5
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,3 0,3 1,1 1,2

 

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.