Eksport i import w okresie I-VI 2019 roku

14.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 115,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czerwiec, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł wyniki relatywnie słabe – po pięciu miesiącach roku dynamika eksportu wynosiła jeszcze 6,8%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszym półroczu nasz eksport sięgnął tu 31,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 1,7% wyższy niż przed rokiem (po pięciu miesiącach wzrost wynosił 4,8%). Bez wątpienia w statystykach widać efekty spowolnienia w Niemczech i spłycenie popytu na nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne. Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 35,0 mld EUR i okazał się o 5,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla pierwszych pięciu miesięcy roku szacowany był na 7,5%). Wyróżniały się tu wynik osiągnięte w przypadku Holandii (5,4 mld EUR, wzrost 8,7%), Francji (6,8 mld EUR, wzrost 6,2%) i Włoch (5,4 mld EUR, wzrost 3,3%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 25,9 mld EUR i okazał się o 3,1% wyższy niż przed rokiem (po maju dynamika wynosiła jeszcze 5,8%). Niezbyt wysoka skala wzrostu to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (7,1 mld EUR wzrost 0,4%) oraz Wielkiej Brytanii (6,9 mld EUR wzrost o 2,2%) nieznacznie jedynie poprawianej przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (3,2 mld EUR wzrost 8,8%). Ozdobą statystyk jest natomiast wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (8,1 mld EUR wzrost 12,8%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (3,4 mld EUR wzrost o 15,5%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 6,7 mld EUR (wzrost o 9,8%), głównie do Rosji (3,4 mld EUR wzrost 7,7%), zaś do krajów rozwijających się – 8,0 mld EUR (wzrost o 3,5%).

 

  eksport import
  I-VI 2019

w mld EUR

dynamika I-VI 2019

w mld EUR

dynamika
ogółem 115,2 4,3% 115,4 2,8%
Niemcy 31,5 1,7% 25,8 0,3%
Reszta strefy euro 35,0 5,2% 28,2 -0,1%
Kraje UE spoza euro 25,9 3,1% 13,9 3,6%
Pozostałe kraje rozwinięte 8,1 12,8% 9,0 11,0%
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 6,7 9,8% 9,0 -6,9%
Kraje rozwijające się 8,0 3,5% 29,5 8,8%

 

W okresie I-VI 2019 import ogółem wyniósł 115,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (po pięciu miesiącach roku wzrost wynosił 4,9%).

W pierwszym półroczu nasz import z Niemiec sięgnął 25,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,3% wyższy niż przed rokiem (po pięciu miesiącach wzrost wynosił 2,7%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 28,2 mld EUR i okazał się o 0,1% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (dla pierwszych pięciu miesięcy roku notowano wzrost na poziomie 2,1%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 4,0% do kwoty 5,7 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (1,1% do 4,4 mld EUR) i Holandii (1,4% do 4,3 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 13,9 mld EUR i okazał się o 3,6% wyższy niż przed rokiem (po maju dynamika wynosiła jeszcze 4,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (9,0 mld EUR wzrost 11,0%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (3,9 mld EUR wzrost o 8,4%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 9,0 mld EUR (spadek o 6,9%), głównie z Rosji (6,9 mld EUR spadek o 10,9%), zaś z krajów rozwijających się – 29,5 mld EUR (wzrost o 8,8%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (13,6 mld EUR wzrost o 11,6%).

 

Struktura obrotów według towarów Eksport Import
I-VI 2019

w mld EUR

udział

w %

I-VI 2019

w mld EUR

udział

w %

Ogółem 115,2 100,0 115,4 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 12,2 10,6 8,3 7,2
Napoje i tytoń 2,4 2,1 0,9 0,8
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2,6 2,3 3,5 3,0
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 2,8 2,4 8,7 7,5
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,1 0,1 0,3 0,3
Chemikalia i produkty pochodne 10,5 9,1 15,8 13,7
Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 21,8 18,9 19,6 17,0
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 43,7 37,9 41,9 36,3
Różne wyroby przemysłowe 18,8 16,3 14,5 12,6
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,3 0,3 1,8 1,6

 

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.