Eksport i import w okresie I-VII 2019 roku

13.09.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2019 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 134,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Lipiec, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł wyniki dobre – po sześciu miesiącach roku dynamika eksportu wynosiła 4,3%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych siedmiu miesiącach nasz eksport sięgnął tu 36,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 1,8% wyższy niż przed rokiem (po sześciu miesiącach wzrost wynosił 1,7%). Bez wątpienia w statystykach widać efekty spowolnienia w Niemczech i spłycenie popytu na nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne. Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 40,9 mld EUR i okazał się o 5,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla pierwszych sześciu miesięcy roku szacowany był na 5,2%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Holandii (6,3 mld EUR, wzrost 8,2%), Francji (8,0 mld EUR, wzrost 7,0%) i Włoch (6,3 mld EUR, wzrost 2,3%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 30,0 mld EUR i okazał się o 3,7% wyższy niż przed rokiem (po czerwcu dynamika wynosiła 3,1%). Niezbyt wysoka skala wzrostu to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (8,3 mld EUR wzrost 0,9%) oraz Wielkiej Brytanii (8,0 mld EUR wzrost o 2,3%) nieznacznie jedynie poprawianej przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (3,7 mld EUR wzrost 8,8%). Ozdobą statystyk jest natomiast wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (9,5 mld EUR wzrost 11,6%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (4,0 mld EUR wzrost o 15,8%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 7,9 mld EUR (wzrost o 10,5%), głównie do Rosji (4,0 mld EUR wzrost 7,7%), zaś do krajów rozwijających się – 9,6 mld EUR (wzrost o 5,9%).

Eksport Import
I-VII w mld EUR dynamika I-VII w mld EUR dynamika
Ogółem 134,8 4,8% 134,9 3,2%
Niemcy 36,8 1,8% 29,9 0,1%
Reszta strefy euro 40,9 5,5% 33,1 0,7%
Kraje UE spoza Euro 30,0 3,7% 16,2 4,4%
Pozostałe kraje rozwinięte 9,5 11,6% 10,4 8,5%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 7,9 10,5% 10,5 -7,7%
Kraje rozwijające się 9,6 5,9% 34,9 10,6%

 

W okresie I-VII 2019 import ogółem wyniósł 134,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 3,2% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (po sześciu miesiącach roku wzrost wynosił 2,8%).

W pierwszych siedmiu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 29,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,1% wyższy niż przed rokiem (po sześciu miesiącach wzrost wynosił 0,3%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 33,1 mld EUR i okazał się o 0,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (dla pierwszych sześciu miesięcy roku notowano spadek na poziomie 0,1%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 3,3% do kwoty 6,7 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (1,1% do 5,1 mld EUR) i Holandii (1,5% do 5,0 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 16,2 mld EUR i okazał się o 4,4% wyższy niż przed rokiem (po czerwcu dynamika wynosiła 3,6%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (10,4 mld EUR wzrost 8,5%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (4,4 mld EUR wzrost o 7,2%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 10,5 mld EUR (spadek o 7,7%), głównie z Rosji (8,0 mld EUR spadek o 11,9%), zaś z krajów rozwijających się – 34,9 mld EUR (wzrost o 10,6%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (16,1 mld EUR wzrost o 12,9%).

Struktura obrotów według towarów Eksport Import
I-VII 2019 w mld EUR udział w % I-VII 2019 w mld EUR udział w %
Ogółem 134,8 100,0 134,9 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 14,4 10,7 9,7 7,2
Napoje i tytoń 3,0 2,2 1,1 0,8
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 3,2 2,4 4,0 3,0
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 3,2 2,4 10,1 7,5
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,1 0,1 0,4 0,3
Chemikalia i produkty pochodne 12,4 9,2 18,6 13,8
Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 25,3 18,8 22,9 17,0
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 51,1 37,9 48,7 36,1
Różne wyroby przemysłowe 22,0 16,3 17,1 12,7
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,0 0,0 2,2 1,6

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.