Eksport i import w okresie I-VII 2020 r.

15.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 129,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,0% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie I-VI były o 7,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto też podkreślić, że lipcu br. eksport ponownie był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Lipiec przyniósł wyniki lepsze niż w czerwcu i wyraźnie lepsze niż w szczególnie trudnych maju i kwietniu. W dodatku lepsze niż oczekiwano w sytuacji wciąż mającego miejsce spowolnienia światowej gospodarki z powodu perturbacji związanych z koronawirusem. Dla samego lipca eksport zakładany był na poziomie 18,7 mld EUR. Tymczasem z danych GUS wynika, że miał wartość z bliską 20 mld EUR. To ponownie wartość lepsza niż przed rokiem (i wypada wspomnieć, że w przeciwieństwie do czerwca tym razem mizerna baza do porównań nam nie pomagała, a wręcz przeciwnie wysoka baza przeszkadzała).

Eksport do krajów strefy euro

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–VII 2020 nasz eksport sięgnął tu 36,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,8% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VI notowany był spadek o 5,6%). Wypada podkreślić, że zazwyczaj to ostateczna skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 37,4 mld EUR i okazał się o 10,7% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – VI notowany był spadek sięgający 11,9%). Warto zwrócić uwagę w tym kontekście uwagę na słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (7,3 mld EUR, spadek o 11,3%, po sześciu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 12,8%), Włoch (5,4 mld EUR, spadek o 16,1% wobec spadku o 19,1% w pierwszych sześciu miesiącach), Holandii (5,5 mld EUR, spadek o 11,2% wobec spadku o 11,5% po sześciu miesiącach roku).

Eksport poza strefę euro

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 20,9 mld EUR i okazał się o 7,9% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VI notowany był tu spadek sięgający 8,9%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (7,7 mld EUR spadek o 9,3 %), Szwecji (3,7 mld EUR spadek o 3,8%), Węgier (3,3 mld EUR spadek o 13,2%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (16,6 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 6,1%) np. do Wielkiej Brytanii (7,4 mld EUR spadek o 10,1%). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA która wzrosła (do 4,1 mld EUR wzrost o 2,2%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – VII towary na kwotę 7,8 mld EUR (spadek jedynie o 1,1%), głównie do Rosji (3,9 mld EUR spadek o 3,2%). Do krajów zaś rozwijających się odnotowano eksport na poziomie – 10,2 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 6,2%).

Import z krajów strefy euro

W okresie I-VII 2020 import ogółem wyniósł 124,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 10,0% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – VI import był niższy niż przed rokiem o 11,0%).

W pierwszych siedmiu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 26,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 12,6% niższy niż przed rokiem (w okresie I – VI spadek wynosił 14,8%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 30,0 mld EUR i okazał się o 12,2% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – VI notowano wynik niższy niż przed rokiem o 13,1%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 15,6% do kwoty 6,0 mld EUR), Francji (o 16,8% do 4,3 mld EUR) i Belgii (o 12,8% do 2,9 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 3,8% do 4,9 mld EUR).

Import spoza strefy euro

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 11,7 mld EUR (spadek o 13,0%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (12,2 mld EUR spadek o 11,2%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (4,1 mld EUR spadek o 6,8%), ale i z Koreą Południową (3,2 mld EUR wzrost o 13,5%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 8,2 mld EUR (spadek o 21,8%), głównie z Rosji (6,1 mld EUR spadek o 23,7%), zaś z krajów rozwijających się – 35,1 mld EUR (spadek o 0,6%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (17,2 mld EUR wzrost o 5,8%).

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.