Eksport i import w okresie I-VIII 2019 r.

14.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 153,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sierpień, podobnie jak lipiec, przyniósł dobre wyniki – po obu miesiącach roku dynamika eksportu wynosiła 4,8%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych ośmiu miesiącach nasz eksport sięgnął tu 42,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,2% wyższy niż przed rokiem (po siedmiu miesiącach wzrost wynosił 1,8%). W statystykach widać, że kilkumiesięczne spowolnienie w Niemczech i spłycenie popytu na nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne powoli ustępuje. W kolejnych miesiącach okaże się, czy ta tendencja się utrzyma. Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 45,8 mld EUR i okazał się o 4,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla pierwszych siedmiu miesięcy roku szacowany był na 5,5%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (9,0 mld EUR, wzrost 8,0%), Holandii (6,9 mld EUR, wzrost 5,0%), i Włoch (6,9 mld EUR, wzrost 2,3%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 34,2 mld EUR i okazał się o 3,0% wyższy niż przed rokiem (po lipcu dynamika wynosiła 3,7%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (9,4 mld EUR spadek o 0,1%) oraz Wielkiej Brytanii (9,1 mld EUR wzrost o 1,8%) poprawianej jedynie przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (4,2 mld EUR wzrost 7,5%). Ozdobą statystyk jest natomiast wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (10,7 mld EUR wzrost 11,8%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (4,5 mld EUR wzrost o 13,4%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 9,2 mld EUR (wzrost o 10,2%), głównie do Rosji (4,7 mld EUR wzrost 7,7%), zaś do krajów rozwijających się – 11 mld EUR (wzrost o 5,3%).

W okresie I-VIII 2019 import ogółem wyniósł 153,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,7% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (po siedmiu miesiącach roku wzrost wynosił 3,2%).

W pierwszych ośmiu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 33,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,8% niższy niż przed rokiem (po siedmiu miesiącach wzrost wynosił 0,1%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 37,0 mld EUR i okazał się o 0,4% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (dla pierwszych siedmiu miesięcy roku notowano wzrost na poziomie 0,7%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 3,2% do kwoty 7,5 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (0,6% do 5,6 mld EUR) i Holandii (2,0% do 5,7 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 18,1 mld EUR i okazał się o 2,9% wyższy niż przed rokiem (po lipcu dynamika wynosiła 4,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (11,8 mld EUR wzrost 9,3%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (5,0 mld EUR wzrost o 9,7%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 12,1 mld EUR (spadek o 7,1%), głównie z Rosji (9,3 mld EUR spadek o 10,8%), zaś z krajów rozwijających się – 40,4 mld EUR (wzrost o 10,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (18,7 mld EUR wzrost o 12,5%).

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.