Eksport i import w okresie I-X 2019 r.

11.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 196,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Październik, podobnie jak poprzednie trzy miesiące, przyniósł dobre wyniki. Jeszcze po wrześniu dynamika eksportu wynosiła 5,0%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych dziesięciu miesiącach nasz eksport sięgnął tu 54,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,8% wyższy niż przed rokiem (po dziewięciu miesiącach wzrost wynosił 3,3%). W statystykach widać, że kilkumiesięczne spowolnienie w Niemczech i spłycenie popytu na nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne powoli ustępuje. W kolejnych miesiącach okaże się, czy ta tendencja się utrzyma. Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 58,6 mld EUR i okazał się o 5,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla pierwszych dziewięciu miesięcy roku szacowany był na 5,2%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (11,5 mld EUR, wzrost 9,7%), Holandii (8,7 mld EUR, wzrost 4,0%), i Włoch (8,9 mld EUR, wzrost 4,0%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 44,1 mld EUR i okazał się o 3,9% wyższy niż przed rokiem (po wrześniu dynamika wynosiła 3,2%). Umiarkowany wzrost dynamiki eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (12,0 mld EUR wzrost o 0,4%) oraz Wielkiej Brytanii (11,9 mld EUR wzrost o 2,6%) poprawianej przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (5,5 mld EUR wzrost 8,6%). Ozdobą statystyk jest natomiast wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (13,5 mld EUR wzrost 9,7%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (5,7 mld EUR wzrost o 11,4%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 11,9 mld EUR (wzrost o 11,9%), głównie do Rosji (6,1 mld EUR wzrost 9,7%), zaś do krajów rozwijających się – 14,0 mld EUR (wzrost o 6,3%).

W okresie I-X 2019 import ogółem wyniósł 195,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 3,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (po pierwszych dziewięciu miesiącach wzrost sięgał 2,7%). W pierwszych dziesięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 42,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,3% niższy niż przed rokiem (po dziewięciu miesiącach spadek wynosił 0,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 47,0 mld EUR i okazał się o 0,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (dla pierwszych dziewięciu miesięcy roku notowano spadek na poziomie 0,6%). Zwraca uwagę spadek importu z Belgii (o 6,4% do kwoty 4,5 mld EUR) i Włoch (o 1,2% do kwoty 9,7 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (1,0% do 7,1 mld EUR) i Holandii (2,5% do 7,2 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 23,3 mld EUR i okazał się o 4,1% wyższy niż przed rokiem (po wrześniu dynamika wynosiła 3,0%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (15,0 mld EUR wzrost 10,1%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (6,1 mld EUR wzrost o 12,6%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 15,4 mld EUR (spadek o 8,3%), głównie z Rosji (11,9 mld EUR spadek o 11,8%), zaś z krajów rozwijających się – 52,0 mld EUR (wzrost o 9,9%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (24,2 mld EUR wzrost o 11,6%).

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.