Eksport i import w okresie I-X 2020 roku

16.12.2020

W okresie I-X 2020 r. eksport ogółem wyniósł 193,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,6% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a import wyniósł 184,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 193,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,6% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-IX były o 4,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Październik przyniósł wyniki znacznie lepsze od notowanych w kilu poprzednich miesiącach. Jest to typowo sezonowe, na październik bowiem zazwyczaj przypada szczyt zaopatrzenia przed końcem roku. Tegoroczny październik dobrze prezentuje się tak na tle nadzwyczaj dobrego września jak i na tle wyniku sprzed roku.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–X 2020 nasz eksport sięgnął tu 55,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,8% wyższy niż przed rokiem (w okresie I – IX notowany był jeszcze spadek o 1,5%). Wzrost eksportu wypracowany w sytuacji bardzo złej kondycji niemieckiej gospodarki jest wart wyjątkowego podkreślenia. Wypada przypomnieć, że w ostatnich miesiącach to możliwa skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 56,3 mld EUR i okazał się o 5,5% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – IX notowany był spadek sięgający 7,3%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (10,9 mld EUR, spadek o 6,3%, po dziewięciu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 8,0%), Włoch (8,3 mld EUR, spadek o 8,1% wobec spadku o 11,0% w pierwszych dziewięciu miesiącach), Holandii (8,3 mld EUR, spadek o 5,3% wobec spadku o 6,4% po dziewięciu miesiącach roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 31,3 mld EUR i okazał się o 5,2% niższy niż przed rokiem (w okresie I – IX notowany był tu spadek sięgający 5,9%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (11,4 mld EUR spadek o 7,0%), Węgier (4,9 mld EUR spadek o 10,9%). Spadek w tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (5,6 mld EUR wzrost o 1,0%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (24,2 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 5,1%) np. do Wielkiej Brytanii (11,1 mld EUR spadek o 8,0%). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA która spadła jedynie minimalnie (do 5,7 mld EUR o 0,1%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – X towary na kwotę 11,7 mld EUR (spadek jedynie o 1,7%), głównie do Rosji (5,9 mld EUR spadek o 4,6%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 14,9 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 6,7%).

Eksport i import w okresie I-X 2020 roku: wg krajów

W okresie I-X 2020 import ogółem wyniósł 184,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,0% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – IX import był niższy niż przed rokiem o 8,0%).

W pierwszych dziesięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 40,2 mld EUR i jednocześnie okazał się o 8,5% niższy niż przed rokiem (w okresie I – IX spadek wynosił 9,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 44,0 mld EUR i okazał się o 8,3% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – IX notowano wynik niższy niż przed rokiem o 9,9%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 9,3% do kwoty 9,1 mld EUR), Francji (o 12,5% do 6,4 mld EUR) i Belgii (o 7,6% do 4,3 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 3,3% do 7,1 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 17,6 mld EUR (spadek o 9,5%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (18,0 mld EUR spadek o 8,6%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (5,9 mld EUR spadek o 5,3%), ale i z Koreą Południową (4,4 mld EUR wzrost o 8,9%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 11,6 mld EUR (spadek o 24,7%), głównie z Rosji (8,5 mld EUR spadek o 28,5%), zaś z krajów rozwijających się – 53,1 mld EUR (wzrost o 2,1%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (26,3 mld EUR wzrost o 8,2%).

Eksport i import w okresie I-X 2020 roku: wg towarów

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Eksport i import w okresie I-X 2020 roku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.