Eksport i import w okresie I-XI 2019 r.

14.01.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2019 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 217,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Listopad przyniósł słabsze wyniki. Jeszcze po październiku dynamika eksportu wynosiła 5,3%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W jedenastu miesiącach roku 2019 nasz eksport sięgnął tu 60,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 2,7% wyższy niż przed rokiem (po dziesięciu miesiącach wzrost wynosił 3,8%). Wynik listopada przypomniał o poważnych obawach związanych ze spowolnieniem w Niemczech. Co ciekawe latem zdawało się, że nasze statystyki wskazują na odbicie eksportu na tym kierunku. W kolejnych miesiącach okaże się, która z tendencji jest silniejsza.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 64,7 mld EUR i okazał się o 5,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla pierwszych dziesięciu miesięcy roku szacowany był na 5,4%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (12,7 mld EUR, wzrost 9,7%), Holandii (9,6 mld EUR, wzrost 2,5%), i Włoch (9,9 mld EUR, wzrost 3,4%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 48,8 mld EUR i okazał się o 3,2% wyższy niż przed rokiem (po październiku dynamika wynosiła 3,9%). Umiarkowany wzrost dynamiki eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (13,3 mld EUR wzrost o 0,1%) oraz Wielkiej Brytanii (13,1 mld EUR wzrost o 0,6%) poprawianej przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (6,0 mld EUR wzrost 8,4%). Wciąż szczególnie cieszy wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (14,9 mld EUR wzrost 9,0%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (6,2 mld EUR wzrost o 10,2%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 13,2 mld EUR (wzrost o 11,5%), głównie do Rosji (6,8 mld EUR wzrost 9,9%), zaś do krajów rozwijających się – 15,6 mld EUR (wzrost o 6,9%).

W okresie I-XI 2019 import ogółem wyniósł 215,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (po pierwszych dziesięciu miesiącach wzrost sięgał 3,0%).

Po jedenastu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 47,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 1,1% niższy niż przed rokiem (po dziesięciu miesiącach spadek wynosił 0,3%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 51,7 mld EUR i okazał się o 0,1% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (dla pierwszych dziesięciu miesięcy roku notowano wzrost na poziomie 0,5%). Zwraca uwagę spadek importu z Belgii (o 6,4% do kwoty 4,9 mld EUR) i Włoch (o 1,0% do kwoty 10,7 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (0,9% do 7,8 mld EUR) i Holandii (1,1% do 7,8 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 25,6 mld EUR i okazał się o 3,4% wyższy niż przed rokiem (po październiku dynamika wynosiła 4,1%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (16,6 mld EUR wzrost 10,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (6,9 mld EUR wzrost o 15,9%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 16,9 mld EUR (spadek o 8,8%), głównie z Rosji (13,1 mld EUR spadek o 11,9%), zaś z krajów rozwijających się – 57,5 mld EUR (wzrost o 8,9%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (26,9 mld EUR wzrost o 10,2%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.