Eksport i import w okresie I-XII 2019 r.

11.02.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 235,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,5% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grudzień przyniósł bardzo dobre wyniki. Jeszcze po listopadzie dynamika eksportu wynosiła 4,8%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W całym roku 2019 nasz eksport sięgnął tu 65,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,1% wyższy niż przed rokiem (po jedenastu miesiącach wzrost wynosił 2,7%). Wynik listopada przypomniał o poważnych obawach związanych ze spowolnieniem w Niemczech, grudzień zaś znów przyniósł nadzieję, iż skutki owego spowolnienia nie będą aż tak drastyczne.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 70,2 mld EUR i okazał się o 6,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla jedenastu  miesięcy roku szacowany był na 5,0%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (13,8 mld EUR, wzrost 10,4%), Holandii (10,4 mld EUR, wzrost 2,7%), i Włoch (10,8 mld EUR, wzrost 4,9%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 52,8 mld EUR i okazał się o 3,9% wyższy niż przed rokiem (po listopadzie dynamika wynosiła 3,2%). Umiarkowany wzrost dynamiki eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wolno rosnącej sprzedaży do Czech (14,4 mld EUR wzrost o 1,1%) oraz Wielkiej Brytanii (14,1 mld EUR wzrost o 1,3%) poprawianej przyspieszeniem notowanym w przypadku Węgier (6,5 mld EUR wzrost 9,3%). Wciąż szczególnie cieszy wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (16,2 mld EUR wzrost 9,7%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (6,8 mld EUR wzrost o 10,1%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 14,4 mld EUR (wzrost o 11,7%), głównie do Rosji (7,4 mld EUR wzrost 9,9%), zaś do krajów rozwijających się – 17,1 mld EUR (wzrost o 8,5%).

W okresie I-XII 2019 import ogółem wyniósł 234,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,6% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (po jedenastu miesiącach wzrost sięgał 2,3%).

W całym 2019 roku nasz import z Niemiec sięgnął 50,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 1,1% niższy niż przed rokiem (po jedenastu miesiącach spadek wynosił również 1,1%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 56,3 mld EUR i okazał się o 0,6% wyższy niż w roku ubiegłym (dla jedenastu  miesięcy roku notowano spadek na poziomie 0,1%). Zwraca uwagę spadek importu z Belgii (o 5,9% do kwoty 5,3 mld EUR) i Włoch (o 0,4% do kwoty 11,7 mld EUR) i niewielkie jedynie wzrosty importu z Francji (1,4% do 8,5 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 27,9 mld EUR i okazał się o 4,3% wyższy niż przed rokiem (po listopadzie dynamika wynosiła 3,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (18,1 mld EUR wzrost 10,8%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (7,6 mld EUR wzrost o 17,2%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 18,5 mld EUR (spadek o 8,4%), głównie z Rosji (14,4 mld EUR spadek o 11,2%), zaś z krajów rozwijających się – 62,3 mld EUR (wzrost o 8,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (29,1 mld EUR wzrost o 9,9%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.