Eksport i import w okresie styczeń - czerwiec 2023 roku

17.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w sześciu pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 176,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,9% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – maj eksport był wyższy niż przed rokiem o 5,8%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W sześciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 49,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 5,4% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – maj eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 6,1%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 55,6 mld EUR i okazał się o 2,6% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – maj wzrost eksportu sięgał tu 3,1% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (11,0 mld EUR, wzrost o 12,5%), Włoch (8,2 mld EUR, wzrost o 1,7%), Holandii (7,7 mld EUR, wzrost o 1,4%), Hiszpanii (4,9 mld EUR, wzrost o 10,4%), ale również na Słowacji (4,9 mld EUR, spadek o 2,7%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 27,4 mld EUR i okazał się o 2,1% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj notowany był tu spadek sięgający 0,2%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (11,2 mld EUR spadek o 0,2%).

Dobrze prezentują się w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (20,8 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 8,8%) np. do Wielkiej Brytanii (8,7 mld EUR wzrost o 7,1%) i do USA (5,5 mld EUR wzrost o 11,7%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w sześciu pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 8,6 mld EUR (wzrost o 21,5%), głównie na Ukrainę (5,3 mld EUR wzrost o 40,0%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 14,7 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 13,4%.

 

Eksport I-VI  2023 Import I-VI  2023
 w mld EUR dynamika w mld EUR dynamika
Ogółem 176,4 4,9% 169,8 -4,3%
Niemcy 49,3 5,4% 33,8 -8,8%
Reszta strefy euro 55,6 2,6% 39,4 -2,9%
Kraje UE spoza Euro 27,4 -2,1% 18,2 10,9%
Pozostałe kraje rozwinięte 20,8 8,8% 19,5 17,9%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 8,6 21,5% 4,4 -68,6%
Kraje rozwijające się 14,7 13,4% 54,5 3,2%

 

 

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 169,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,3% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – maj import był niższy niż przed rokiem o 3,7%).

W sześciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 33,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 8,8% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj notowano spadek o 9,7%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 39,4 mld EUR i okazał się o 2,9% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj notowano wynik niższy niż przed rokiem o 9,5%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (8,2 mld EUR, spadek o 6,5%), Holandią (6,7 mld EUR spadek o 0,7%), Francją (5,6 mld EUR wzrost o 2,2%) i Belgią (4,0 mld EUR spadek o 1,3%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 18,2 mld EUR (wzrost o 10,9%) w tym z Czech 5,5 mld EUR (spadek o 3,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (19,5 mld EUR wzrost o 17,9%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (7,2 mld EUR wzrost o 7,1%) ale również Koreą południową (4,9 mld EUR wzrost o 29,3%).

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 4,4 mld EUR (spadek o 68,6%), zaś z krajów rozwijających się 54,5 mld EUR (wzrost o 3,2%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (23,2 mld EUR spadek o 7,6%). Zwraca uwagę obecność w dziesiątce najważniejszych dla Polski krajów pod względem importu Arabii Saudyjskiej z wynikiem 3,9 mld EUR – wzrost o 63,2%.

Struktura obrotów według towarów Eksport I-VI  2023 Import I-VI  2023
w mld EUR udział w % w mld EUR udział w %
Ogółem 176,4 100,0 169,8 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 20,8 11,8 12,7 7,5
Napoje i tytoń 3,4 1,9 1,4 0,8
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 3,5 2,0 4,8 2,8
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 5,5 3,1 16,3 9,6
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,5 0,3 0,8 0,5
Chemikalia i produkty pochodne 16,4 9,3 24,5 14,4
Towary przem. sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 30,2 17,1 26,5 15,6
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 67,4 38,2 57,9 34,1
Różne wyroby przemysłowe 28,4 16,1 21,7 12,8
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,4 0,2 3,2 1,9

 

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 6,6 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 15,5 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 16,2 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 9,2 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,3 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 4,2 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -39,8 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.