Eksport i import w okresie styczeń – lipiec 2021 roku

15.09.2021

Eksport ogółem w okresie I – VII 2021 wyniósł 160,2 mld EUR. Import wyniósł 157,1 mld EUR

Eksport i import w okresie styczeń – lipiec 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2021 roku. 

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie falującej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią, na maj pierwsze odreagowanie wcześniejszych spadków, w czerwcu zaś obserwowano już dodatnią roczną dynamikę eksportu).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – VII 2021 wyniósł 160,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 21,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – czerwiec 2021 były o 22,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – VII 2021 nasz eksport sięgnął tu 45,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – czerwiec 2021 notowany był wzrost o 24,1%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze). 

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 48,6 mld EUR i okazał się o 27,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – czerwiec 2021 notowany był wzrost sięgający 29,2%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (7,7 mld EUR, wzrost o 39,2%, po wzroście w okresie styczeń – czerwiec o 44,8%), Francji (9,4 mld EUR, wzrost o 26,9%, po wzroście w okresie styczeń – czerwiec  na poziomie 31,3%), Hiszpanii (4,1 mld EUR wzrost o 25,5%, w okresie styczeń – czerwiec obserwowany był tu wzrost o  29,1%). Pozytywnie prezentują się też wyniki sprzedaży do Holandii (6,7 mld EUR, wzrost o 18,8% wobec wzrostu w okresie styczeń – czerwiec o 17,8%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 25,2 mld EUR i okazał się o 18,7% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – czerwiec 2021 notowany był tu wzrost sięgający 19,0%). Poprawia się słaba do niedawna sprzedaż do Czech (9,4 mld EUR wzrost o 20,8%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (4,4 mld EUR wzrost o 17,3%). 

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (18,3 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 9,4%) np. do Wielkiej Brytanii (8,1 mld EUR wzrost o 7,4%) i do USA (4,2 mld EUR wzrost o 3,3%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 9,0 mld EUR (wzrost o 15,4%), głównie do Rosji (4,4 mld EUR wzrost o 13,8%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 13,2 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 29,9%). 

W okresie I – VII 2021 import ogółem wyniósł 157,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 23,5% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – czerwiec 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 23,6%). 

W pierwszych siedmiu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 33,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,2% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – czerwiec 2021 notowano wzrost o 23,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 38,6 mld EUR i okazał się o 24,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – czerwiec 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 23,7%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 22,7% do 5,5 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 29,6% do kwoty 8,2 mld EUR), Holandii (o 25,3% do 6,4 mld EUR) i Belgii (o 35,1% do 4,1 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 14,7 mld EUR (wzrost o 21,5%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (13,5 mld EUR wzrost o 7,1%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (4,6 mld EUR wzrost o 6,6%), ale i z Koreą Południową (3,7 mld EUR wzrost o 16,0%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 11,5 mld EUR (wzrost o 39,5%), głównie z Rosji (8,2 mld EUR wzrost o 34,0%), zaś z krajów rozwijających się – 45,1 mld EUR (wzrost o 26,8%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (22,0 mld EUR wzrost o 26,4%).

W okresie I – VII 2021 w wymianie towarowej udało się wypracować nadwyżkę sięgającą 3,1 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 12,2 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 10,0 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 10,5 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 4,8 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie 2,5 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -31,9 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).   

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.