Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2021

17.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – listopad

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – XI 2021 wyniósł 260,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 18,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – październik 2021 były o 18,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – XI 2021 nasz eksport sięgnął tu 74,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 18,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik 2021 notowany był wzrost o 18,0%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki należy oceniać bardzo pozytywnie.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 79,0 mld EUR i okazał się o 23,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – październik 2021 notowany był wzrost sięgający 23,0%). Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (15,0 mld EUR, wzrost o 21,3%, po wzroście w okresie styczeń – październik  na poziomie 21,3%), Włoch (12,1 mld EUR, wzrost o 26,7%, po wzroście w okresie styczeń – październik o 28,6%), Holandii (11,2 mld EUR, wzrost o 19,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – październik o 16,7%), czy Słowacji (6,6 mld EUR wzrost o 19,4%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 41,5 mld EUR i okazał się o 17,6% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik 2021 notowany był tu wzrost sięgający 15,9%). Dobrze prezentuje się słaba do niedawna sprzedaż do Czech (15,4 mld EUR wzrost o 19,7%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (7,3 mld EUR wzrost o 13,0%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (30,1 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 11,0%) np. do Wielkiej Brytanii (13,4 mld EUR wzrost o 6,7%) i do USA (6,9 mld EUR wzrost o 11,1%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w jedenastu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 14,9 mld EUR (wzrost o 14,3%), głównie do Rosji (7,3 mld EUR wzrost o 11,7%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 20,6 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 23,8%).

W okresie I – XI 2021 import ogółem wyniósł 259,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 24,2% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – październik 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 23,3%).  

W jedenastu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 54,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 19,1% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik 2021 notowano wzrost o 18,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 62,2 mld EUR i okazał się o 23,1% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 22,7%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 20,6% do 8,7 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 22,4% do kwoty 13,0 mld EUR), Holandii (o 28,3% do 10,7 mld EUR) i Belgii (o 32,9% do 6,4 mld EUR). 

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 23,8 mld EUR (wzrost o 18,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (22,6 mld EUR wzrost o 12,0%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (8,0 mld EUR wzrost o 22,1%), ale i z Koreą Południową (5,9 mld EUR wzrost o 19,3%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 20,7 mld EUR (wzrost o 60,9%), głównie z Rosji (15,1 mld EUR wzrost o 61,4%), zaś z krajów rozwijających się 76,2 mld EUR (wzrost o 27,0%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (38,2 mld EUR wzrost o 27,5%). 

W okresie I – XI 2021 w wymianie towarowej udało się wypracować nadwyżkę sięgającą 1,0 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 20,4 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 16,8 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 17,7 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 7,5 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie 5,8 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -55,6 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).    

Pobierz raport w formacie PDF
Sprawdź pozostałe analizy KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.