Eksport i import w okresie styczeń-luty 2021 roku

15.04.2021

Eksport ogółem w okresie I – II 2021 wyniósł 41,1 mld EUR, a import 39,2 mld EUR. Luty przyniósł początek odrabiania zaległości

Eksport i import w okresie styczeń-luty 2021 roku

container operation in port series

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2021 roku.

Po wyjątkowo trudnym styczniu, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom,  luty przyniósł początek odrabiania zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – II 2021 wyniósł 41,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w samym styczniu 2021 były o 4,3% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – II 2021 nasz eksport sięgnął tu 11,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 6,9% wyższy niż przed rokiem (w samym styczniu 2021 notowany był spadek o 3,0%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż słabej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost eksportu przy równie słabej koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 12,7 mld EUR i okazał się o 0,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w samym styczniu 2021 notowany był spadek sięgający 2,6%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na wciąż słabe wyniki sprzedaży do Francji (2,5 mld EUR, spadek o 1,6%, w samym styczniu był tu spadek na poziomie 4,5%), Hiszpanii (1,1 mld spadek o 2,6%, w samym styczniu spadek o 2,8%). Pozytywnie natomiast prezentują się wyniki sprzedaży do Holandii (1,8 mld EUR, wzrost o 1,3% wobec spadku w samym styczniu o 0,8%), a zwłaszcza do Włoch (2,0 mld EUR, wzrost o 6,0%, wzrost w samym styczniu 5,4%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 6,4 mld EUR i okazał się o 5,0% niższy niż przed rokiem (w styczniu 2021 notowany był tu spadek sięgający 9,1%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (2,3 mld EUR spadek o 8,6%). Spadek w tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (1,2 mld EUR wzrost o 2,9%).

Spadki zanotowano niestety w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (4,6 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 7,6%) np. do Wielkiej Brytanii (2,0 mld EUR spadek o 17,4%) i do USA (1,0 mld EUR spadek o 5,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych dwóch miesiącach roku 2021 towary na kwotę 2,2 mld EUR (spadek o 5,4%), głównie do Rosji (1,1 mld EUR sprzedaż na poziomie ubiegłorocznym). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś wzrosty – eksport na poziomie – 3,4 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 11,9%).

Eksport i import w okresie styczeń-luty 2021 roku

W okresie I – II 2021 import ogółem wyniósł 39,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,4% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w styczniu 2021 import był niższy niż przed rokiem o 7,2%).

W pierwszych dwóch miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 8,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 2,8% niższy niż przed rokiem (w styczniu 2021 spadek wynosił 5,7%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 9,4 mld EUR i okazał się o 1,5% niższy niż przed rokiem (dla stycznia 2021 notowano wynik niższy niż przed rokiem o 7,4%). Zwraca uwagę spadek importu z Francji (o 8,0% do 1,3 mld EUR), przy równoczesnym wzroście importu z Włoch (o 4,8% do kwoty 2,0 mld EUR), Holandii (o 10,7% do 1,6 mld EUR) i Belgii (o 5,7% do 0,9 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 3,6 mld EUR (spadek o 5,0%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (3,2 mld EUR spadek o 17,2%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (1,1 mld EUR spadek o 24,8%), ale i z Koreą Południową (1,0 mld EUR spadek o 8,1%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 2,8 mld EUR (spadek o 7,3%), głównie z Rosji (2,0 mld EUR spadek o 14,0%), zaś z krajów rozwijających się – 11,9 mld EUR (wzrost o 8,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (6,0 mld EUR wzrost o 14,1%).

Eksport i import w okresie styczeń-luty 2021 roku

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.