Eksport i import w okresie styczeń – luty 2022. Wzrost o 16,9% w stosunku do roku ubiegłego

15.04.2022

Eksport i import w okresie styczeń – luty 2022 roku

eksport i import 2022

Eksport i import: styczeń – luty 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2022 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku wyniósł 49,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 16,9% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W styczniu eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 13,5%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych dwóch miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 13,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 9,5% wyższy niż przed rokiem. W styczniu eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o zaledwie 3,3%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 15,6 mld EUR i okazał się o 20,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W styczniu 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 15,1%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (2,9 mld EUR, wzrost o 10,7%, po wzroście w styczniu 2022 na poziomie 8,3%), Włoch (2,4 mld EUR, wzrost o 15,5%, po wzroście w styczniu 2022 o 17,4%), Holandii (2,1 mld EUR, wzrost o 16,6% wobec wzrostu w styczniu o 6,4%), ale również Słowacji (1,4 mld EUR wzrost o 34,7%) i Belgii (1,3 mld EUR wzrost o 23,8% po wzroście w styczniu na poziomie 19,2%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 8,0 mld EUR i okazał się o 18,4% wyższy niż przed rokiem. W styczniu 2022 notowany był tu wzrost sięgający 10,4%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (3,0 mld EUR wzrost o 23,1% po wzroście w styczniu o 13,4%), ale też na Węgry (1,3 mld EUR wzrost o 19,4%).

Rewelacyjnie prezentują się w dwóch pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (5,9 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 26,7%) np. do Wielkiej Brytanii (2,6 mld EUR wzrost o 29,9%) i do USA (1,5 mld EUR wzrost o 47,2%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w dwóch pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 2,6 mld EUR (wzrost o 22,8%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie 3,8 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 12,2%.

W dwóch pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 52,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 29,6% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W styczniu 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 25,2%.

W okresie I – II 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 10,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 21,4% wyższy niż przed rokiem. W styczniu import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 18,3%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 11,9 mld EUR i okazał się o 18,8% wyższy niż przed rokiem. W styczniu notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 9,9%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (2,4 mld EUR wzrost o 8,7%), Holandią (2,1 mld EUR wzrost o 25,6%), Francją (1,6 mld EUR wzrost o 13,2%) i Belgią (1,3 mld EUR wzrost o 29,8%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 4,8 mld EUR (wzrost o 23,5%) w tym z Czech 1,7 mld EUR (wzrost o 27%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (4,6 mld EUR wzrost o 42,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (1,7 mld EUR wzrost o 59,2%), ale i z Koreą Południową (1,2 mld EUR wzrost o 22,8%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 4,8 mld EUR (wzrost o 75,8%), głównie z Rosji (3,8 mld EUR wzrost o 86,6%), zaś z krajów rozwijających się 15,7 mld EUR (wzrost o 33,1%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (8,1 mld EUR wzrost o 37,5%).

W dwóch pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 3,1 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 2,8 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 3,7 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 3,2 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,3 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -2,2 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -11,9 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Pobierz raport >>> Eksport i import w okresie styczeń – luty 2022 roku

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.