Eksport i import w okresie styczeń-luty 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

14.04.2023

Eksport i import w okresie styczeń-luty 2023 roku

 

Eksport i import w okresie styczeń – luty 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2023 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w dwóch pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 57,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 10,3% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W styczniu eksport był wyższy niż przed rokiem o 11,1%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W dwóch pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 16,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 11,0% wyższy niż przed rokiem. W styczniu eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 8,2%. Poprawa dynamiki eksportu – po słabej w styczniu – jest pocieszająca. Przed miesiącem mieliśmy więc raczej do czynienia z przypadkowym przesunięciem w terminarzu dostaw, nie zaś silnymi reperkusjami osłabienia koniunktury w Niemczech.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 18,2 mld EUR i okazał się o 8,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W styczniu wzrost eksportu sięgał tu 9,9% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (3,6 mld EUR, wzrost o 17,0%, po wzroście w styczniu na poziomie 15,1%), Włoch (2,6 mld EUR, wzrost o 1,8%, po wzroście w styczniu o 1,3%), Holandii (2,6 mld EUR, wzrost o 12,3% wobec wzrostu w styczniu o 17,0%), Słowacji (1,6 mld EUR, wzrost o 10,6% po wzroście w styczniu o 20,1%), ale również Hiszpani (1,6 mld EUR wzrost o 17,4%, po wzroście w styczniu o 15,5%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 9,1 mld EUR i okazał się o 11,0% wyższy niż przed rokiem (w styczniu notowany był tu wzrost sięgający 15,4%). Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (3,8 mld EUR wzrost o 23,5% wobec wzrostu o 31,8% w styczniu).

Bardzo dobrze prezentują się w dwóch pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (6,6 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 13,0%) np. do Wielkiej Brytanii (2,8 mld EUR wzrost o 11,3%) i do USA (1,7 mld EUR wzrost o 10,6%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 2,8 mld EUR (wzrost o 5,8%), głównie na Ukrainę (1,7 mld EUR wzrost o 59,3%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 4,3 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 13,0%.

 

W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 52,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,4% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w styczniu import był wyższy niż przed rokiem o 4,7%).

  • W dwóch pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 10,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 2,9% niższy niż przed rokiem (w styczniu notowano wzrost o 0,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 12,1 mld EUR i okazał się o 1,4% niższy niż przed rokiem (w styczniu notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 2,2%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (2,4 mld EUR, spadek o 5,6%), Holandią (1,9 mld EUR wzrost o 8,2%), Francją (1,8 mld EUR wzrost o 4,2%) i Belgią (1,3 mld EUR spadek o 13,6%).
  • Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 5,8 mld EUR (wzrost o 19,4%) w tym z Czech 1,7 mld EUR (wzrost o 0,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (5,6 mld EUR wzrost o 25,0%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,4 mld EUR wzrost o 43,6%).
  • Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 1,5 mld EUR (spadek o 66,8%), zaś z krajów rozwijających się 16,2 mld EUR (wzrost o 5,3%) -tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (7,6 mld EUR spadek o 3,8%). Zwraca uwagę pojawienia się w dziesiątce najważniejszych dla Polski krajów pod względem importu Arabii Saudyjskiej z wynikiem 1,2 mld EUR – wzrost o 181,4%.

W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 4,9 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 5,2 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 6,1 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 3,3 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,0 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 1,3 mld EUR.

Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -11,9 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).   


Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022 >>> WYNIKI

Sprawdź pozostałe analizy KIGKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.