Eksport i import w okresie styczeń - maj 2023 roku

14.07.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – maj 2023 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pięciu pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 146,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,8% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – kwiecień eksport był wyższy niż przed rokiem o 7,3%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pięciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 41,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 6,1% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – kwiecień eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 7,0%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 46,0 mld EUR i okazał się o 3,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – kwiecień wzrost eksportu sięgał tu 4,6% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (9,1 mld EUR, wzrost o 13,9%), Włoch (6,7 mld EUR, wynik taki jak przed rokiem), Holandii (6,4 mld EUR, wzrost o 1,4%), Słowacji (4,1 mld EUR, wzrost o 0,1%), ale również Hiszpani (4,0 mld EUR wzrost o 10,9%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 22,8 mld EUR i okazał się o 0,2% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień notowany był tu wzrost sięgający 2,4%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (9,4 mld EUR wzrost o 2,3%).

Dobrze prezentują się w pięciu pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (17,1 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 7,3%) np. do Wielkiej Brytanii (7,2 mld EUR wzrost o 6,8%) i do USA (4,4 mld EUR wzrost o 9,3%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pięciu pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 7,1 mld EUR (wzrost o 27,4%), głównie na Ukrainę (4,3 mld EUR wzrost o 56,8%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 12,2 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 15,2%.

Eksport I-V 2023 Import I-V 2023
 w mld EUR dynamika w mld EUR dynamika
Ogółem 146,4 5,8% 141,2 -3,7%
Niemcy 41,3 6,1% 28,0 -9,7%
Reszta strefy euro 46,0 3,1% 32,4 -9,5%
Kraje UE spoza Euro 22,8 -0,2% 15,0 32,5%
Pozostałe kraje rozwinięte 17,1 7,3% 16,6 24,7%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 7,1 27,4% 3,9 -68,7%
Kraje rozwijające się 12,2 15,2% 45,4 5,8%

W pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 141,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 3,7% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – kwiecień import był niższy niż przed rokiem o 2,8%).

W pięciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 28,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 9,7% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień notowano spadek o 6,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 32,4 mld EUR i okazał się o 9,5% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień notowano wynik niższy niż przed rokiem o 3,9%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (6,7 mld EUR, spadek o 8,0%), Holandią (5,4 mld EUR spadek o 0,4%), Francją (4,6 mld EUR wzrost o 1,9%) i Belgią (3,3 mld EUR spadek o 4,2%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 15,0 mld EUR (wzrost o 32,5%) w tym z Czech 4,6 mld EUR (spadek o 4,0%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (16,6 mld EUR wzrost o 24,7%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (6,1 mld EUR wzrost o 15,9%) ale również Koreą południową (4,0 mld EUR wzrost o 32,6%).

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 3,9 mld EUR (spadek o 68,7%), zaś z krajów rozwijających się 45,4 mld EUR (wzrost o 5,8%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (19,3 mld EUR spadek o 7,3%). Zwraca uwagę obecność w dziesiątce najważniejszych dla Polski krajów pod względem importu Arabii Saudyjskiej z wynikiem 3,2 mld EUR – wzrost o 102,7%.

Struktura obrotów według towarów Eksport I-V 2023 Import I-V 2023
w mld EUR udział w % w mld EUR udział w %
Ogółem 146,4 100,0 141,2 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 17,3 11,8 10,7 7,6
Napoje i tytoń 2,8 1,9 1,1 0,8
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2,9 2,0 4,0 2,8
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 4,7 3,2 13,8 9,8
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,4 0,3 0,7 0,5
Chemikalia i produkty pochodne 13,8 9,4 20,5 14,5
Towary przem. sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 24,9 17,0 21,9 15,5
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 55,8 38,1 47,6 33,7
Różne wyroby przemysłowe 23,6 16,1 18,1 12,8
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,3 0,2 2,8 2,0

W pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 5,2 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 13,3 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 13,6 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 7,8 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 0,5 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 3,2 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -33,2 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.