Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2021 roku

17.05.2021

Eksport ogółem w okresie I – III 2021 wyniósł 66,3 mld EUR, a import wyniósł 63,9 mld EUR. Po wyjątkowo trudnym początku roku, marzec przyniósł odrobienie zaległości

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2021 roku.

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, marzec przyniósł odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo obniżającej się gwałtownie bazy sprzed roku (na marzec 2020 przypadły pierwsze poważniejsze korekty aktywności gospodarczej związane z pandemią).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – III 2021 wyniósł 66,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – luty 2021 były ledwie o 1,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – III 2021 nasz eksport sięgnął tu 19,2 mld EUR i jednocześnie okazał się o 12,6% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2021 notowany był wzrost o 6,9%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 20,2 mld EUR i okazał się o 11,8% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – luty 2021 notowany był wzrost sięgający 0,7%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Francji (4,0 mld EUR, wzrost o 12,2%, podczas gdy jeszcze w okresie styczeń – luty  notowany był tu spadek na poziomie 1,6%), Hiszpanii (1,7 mld wzrost o 5,0%, gdy jeszcze w okresie styczeń – luty obserwowany by spadek o 2,6%). Wciąż pozytywnie prezentują się wyniki sprzedaży do Holandii (2,8 mld EUR, wzrost o 6,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – luty o 1,3%), a zwłaszcza do Włoch (3,3 mld EUR, wzrost o 24,9%, po wzroście w okresie styczeń – luty o 6,0%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 10,4 mld EUR i okazał się o 2,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2021 notowany był tu spadek sięgający 5,0%). Normalizuje się słaba dotąd sprzedaż do Czech (3,7 mld EUR wzrost o 0,3%). Cieszy wzrost sprzedaży do Szwecji (1,9 mld EUR wzrost o 7,1%).

Spadki zanotowano niestety w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (7,4 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 5,6%) np. do Wielkiej Brytanii (3,2 mld EUR spadek o 13,6%) i do USA (1,7 mld EUR spadek o 2,1%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych trzech miesiącach roku 2021 towary na kwotę 3,6 mld EUR (wzrost o 2,3%), głównie do Rosji (1,8 mld EUR wzrost o 2,4%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 5,4 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 19,6%).

Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2021 roku (według krajów)

W okresie I – III 2021 import ogółem wyniósł 63,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,1% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – luty 2021 import był niższy niż przed rokiem o 1,4%).

W pierwszych trzech miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 13,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 5,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2021 notowano spadek o 2,8%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 15,5 mld EUR i okazał się o 5,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2021 notowano wynik niższy niż przed rokiem o 1,5%). Zwraca uwagę wzrost słabego dotąd importu z Francji (o 1,7% do 2,2 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 9,6% do kwoty 3,3 mld EUR), Holandii (o 12,9% do 2,5 mld EUR) i Belgii (o 9,9% do 1,5 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 6,0 mld EUR (wzrost o 1,5%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (5,3 mld EUR spadek o 10,6%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (1,7 mld EUR spadek o 16,6%), ale i z Koreą Południową (1,6 mld EUR wzrost o 5,4%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 4,3 mld EUR (spadek o 1,3%), głównie z Rosji (3,1 mld EUR spadek o 7,6%), zaś z krajów rozwijających się – 18,9 mld EUR (wzrost o 16,8%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (9,4 mld EUR wzrost o 24,5%).

Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2021 roku (według towarów)

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.