Eksport i import w okresie styczeń-marzec 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

16.05.2023

Eksport i import w okresie styczeń-marzec 2023 roku

eksport i import

Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2023 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w trzech pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 88,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,5% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed rokiem o 10,3%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W trzech pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 25,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 8,8% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 11,0%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 28,1 mld EUR i okazał się o 5,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty wzrost eksportu sięgał tu 8,4% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (5,5 mld EUR, wzrost o 14,7%, po wzroście w okresie styczeń – luty na poziomie 17,0%), Włoch (4,0 mld EUR, spadek o 0,3%, po wzroście w okresie styczeń – luty o 1,8%), Holandii (3,9 mld EUR, wzrost o 5,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – luty o 12,3%), Słowacji (2,6 mld EUR, wzrost o 9,3% po wzroście w okresie styczeń – luty o 10,6%), ale również Hiszpani (2,5 mld EUR wzrost o 13,4%, po wzroście w okresie styczeń – luty o 17,4%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 13,9 mld EUR i okazał się o 5,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty notowany był tu wzrost sięgający 11,0%). Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (5,7 mld EUR wzrost o 12,5% wobec wzrostu o 23,5% w okresie tyczeń – luty).

Bardzo dobrze prezentują się w trzech pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (10,3 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 10,5%) np. do Wielkiej Brytanii (4,4 mld EUR wzrost o 8,6%) i do USA (2,7 mld EUR wzrost o 10,7%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w trzech pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 4,3 mld EUR (wzrost o 25,9%), głównie na Ukrainę (2,6 mld EUR wzrost o 89,0%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 7,1 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 16,0%.

 

W trzech pierwszych miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 85,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 0,7% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – luty import był niższy niż przed rokiem o 1,4%).

W trzech pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 17,2 mld EUR i jednocześnie okazał się o 4,8% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty notowano spadek o 2,9%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 19,4 mld EUR i okazał się o 4,2% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty notowano wynik niższy niż przed rokiem o 1,4%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (4,0 mld EUR, spadek o 9,3%), Holandią (3,2 mld EUR wzrost o 3,5%), Francją (2,9 mld EUR wzrost o 1,9%) i Belgią (1,9 mld EUR spadek o 11,1%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 9,2 mld EUR (wzrost o 16,6%) w tym z Czech 2,7 mld EUR (spadek o 3,2%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (9,9 mld EUR wzrost o 33,9%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (3,7 mld EUR wzrost o 31,0%) ale również Koreą południową (2,4 mld EUR wzrost o 30,6%).

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 2,7 mld EUR (spadek o 65,7%), zaś z krajów rozwijających się 27,5 mld EUR (wzrost o 10,0%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (11,6 mld EUR spadek o 7,9%). Zwraca uwagę pojawienia się w dziesiątce najważniejszych dla Polski krajów pod względem importu Arabii Saudyjskiej z wynikiem 2,0 mld EUR – wzrost o 136,7%.

W trzech pierwszych miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 2,8 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 7,8 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 8,7 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 4,7 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 0,4 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 1,6 mld EUR.

Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -20,4 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).  


Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2023 >>> pobierz w PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.