Eksport i import w okresie styczeń – październik 2021

15.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – październik 2021

Eksport

Eksport i import w okresie styczeń – październik 2021

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie falującej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią, na maj pierwsze odreagowanie wcześniejszych spadków, w czerwcu zaś obserwowano już dodatnią roczną dynamikę eksportu).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – X 2021 wyniósł 232,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 18,5% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – wrzesień 2021 były o 20,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – X 2021 nasz eksport sięgnął tu 66,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 18,0% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień 2021 notowany był wzrost o 20,6%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 70,3 mld EUR i okazał się o 23,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – wrzesień 2021 notowany był wzrost sięgający 24,8%). Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Włoch (10,8 mld EUR, wzrost o 28,6%, po wzroście w okresie styczeń – wrzesień o 32,0%), Francji (13,4 mld EUR, wzrost o 21,3%, po wzroście w okresie styczeń – wrzesień  na poziomie 22,8%), Hiszpanii (5,9 mld EUR wzrost o 19,7%, w okresie styczeń – wrzesień obserwowany był tu wzrost o  22,8%). Pozytywnie prezentują się też wyniki sprzedaży do Holandii (9,9 mld EUR, wzrost o 16,7% wobec wzrostu w okresie styczeń – wrzesień o 16,5%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 36,8 mld EUR i okazał się o 15,9% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień 2021 notowany był tu wzrost sięgający 17,7%). Dobrze prezentuje się słaba do niedawna sprzedaż do Czech (13,7 mld EUR wzrost o 18,1%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (6,4 mld EUR wzrost o 12,8%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (26,9 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 10,4%) np. do Wielkiej Brytanii (11,9 mld EUR wzrost o 6,4%) i do USA (6,2 mld EUR wzrost o 9,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych dziesięciu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 13,3 mld EUR (wzrost o 13,9%), głównie do Rosji (6,5 mld EUR wzrost o 11,5%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 18,6 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 24,9%).

W okresie I – X 2021 import ogółem wyniósł 231,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 23,3% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – wrzesień 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 24,1%).

W pierwszych dziesięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 48,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 18,9% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień 2021 notowano wzrost o 22,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 55,8 mld EUR i okazał się o 22,7% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 24,7%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 20,0% do 7,8 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 23,7% do kwoty 11,7 mld EUR), Holandii (o 27,9% do 9,5 mld EUR) i Belgii (o 33,7% do 5,9 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 21,5 mld EUR (wzrost o 19,2%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (20,3 mld EUR wzrost o 11,2%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (7,0 mld EUR wzrost o 17,5%), ale i z Koreą Południową (5,4 mld EUR wzrost o 20,3%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 18,1 mld EUR (wzrost o 56,4%), głównie z Rosji (13,1 mld EUR wzrost o 54,1%), zaś z krajów rozwijających się 67,1 mld EUR (wzrost o 25,3%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (33,5 mld EUR wzrost o 26,2%).

W okresie I – X 2021 w wymianie towarowej udało się wypracować nadwyżkę sięgającą 1,0 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 17,8 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 14,5 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 15,3 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 6,6 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie 4,8 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -48,5 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Zobacz inne analizy makro

Pobierz raport! Eksport i import w okresie styczeń – październik 2021 roku

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.