Eksport i import w okresie styczeń-październik 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

15.12.2023

Eksport w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 ze wzrostem o 2,5%. Import ze spadkiem – 6,7% 

eksport i importEksport i import w okresie styczeń – październik 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – październik 2023 roku.  

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w dziesięciu pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 293,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,5% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – wrzesień eksport był wyższy niż przed rokiem o 3,0% 

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy

W dziesięciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport do Niemiec sięgnął 82,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 2,8% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 3,7%. Mamy więc utrzymanie negatywnego trendu spadku dynamiki wzrostu. 

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 91,8 mld EUR i okazał się o 1,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – wrzesień wzrost eksportu sięgał tu 1,4% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (18,0 mld EUR, wzrost o 10,3%), Włoch (13,4 mld EUR, wzrost o 0,9%), Holandii (13,2 mld EUR, wzrost o 0,5%), Hiszpanii (8,1 mld EUR, wzrost o 8,8%) i na Słowację (8,0 mld EUR, spadek o 3,9%). 

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 45,7 mld EUR i okazał się o -2,7% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień notowany był tu spadek sięgający 3,0%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (18,6 mld EUR spadek o 1,5%).  

Dobrze prezentują się – w pierwszych dziesięciu miesiącach roku – wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (34,7 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 4,7%) np. do Wielkiej Brytanii (14,7 mld EUR wzrost o 5,3%) i do USA (9,1 mld EUR wzrost o 7,7%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w dziesięciu pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 14,8 mld EUR (wzrost o 12,4%), głównie na Ukrainę (9,1 mld EUR wzrost o 22,3%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 24,5 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 8,7%.  

eksport i import

Import ogółem ze spadkiem o 6,7%

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 283,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,7% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – wrzesień import był niższy niż przed rokiem o 6,4%).  

W dziesięciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 56,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 8,6% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień notowano spadek o 9,0%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 66,0 mld EUR i okazał się o 2,9% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – wrzesień notowano wynik niższy niż przed rokiem o 3,5%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (13,8 mld EUR, spadek o 4,0%), Holandią (11,4 mld EUR spadek o 0,9%), Francją (9,2 mld EUR wzrost o 1,9%) i Belgią (6,6 mld EUR spadek o 3,7%).  

Import z krajów UE spoza strefy euro ze wzrostem 13%

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 30,4 mld EUR (wzrost o 13,0%) w tym z Czech 9,2 mld EUR (spadek o 1,3%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (33,5 mld EUR wzrost o 6,6%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (12,2 mld EUR spadek o 3,5%) ale również Koreą południową (8,1 mld EUR wzrost o 17,2%). Wypada odnotować pojawienie się (z grona tych krajów) w dziesiątce najważniejszych dla Polski dostawców – Norwegii z wynikiem 6,7 mld EUR – wzrost o 89,0%. 

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 6,4 mld EUR (spadek o 68,6%), zaś z krajów rozwijających się 90,5 mld EUR (spadek o 4,9%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (39,0 mld EUR spadek o 12,8%).  

eksport i import

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 10,5 mld EUR

Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 26,0 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 25,8 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 15,3 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,2 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 8,4 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -66,0 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).    


Pobierz dane w PDF >>> eksport i import w okresie I-X.2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.