Eksport i import w okresie styczeń-sierpień 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

17.10.2023

Eksport i import w okresie styczeń-sierpień 2023 roku

Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2023 roku

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w ośmiu pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 232,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 3,7% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – lipiec eksport był wyższy niż przed rokiem o 4,0%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W ośmiu pierwszych miesiącach roku 2023, nasz eksport sięgnął tu 65,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 4,9% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – lipiec, eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 4,6%. Mamy więc długo wyczekiwanie przełamanie negatywnego trendu spadku dynamiki wzrostu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 72,5 mld EUR i okazał się o 1,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – lipiec, wzrost eksportu sięgał tu 2,0%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (14,2 mld EUR, wzrost o 12,0%), Włoch (10,5 mld EUR, wzrost o 0,7%), Holandii (10,3 mld EUR, spadek o 0,1%), na Słowację (6,3 mld EUR, spadek o 3,8%) i do Hiszpanii (6,3 mld EUR, wzrost o 9,1%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 36,0 mld EUR i okazał się o 2,4% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec notowany był tu spadek sięgający 2,8%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (14,8 mld EUR spadek o 0,1%).

Dobrze prezentują się w pierwszych ośmiu miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (27,4 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 6,5%) np. do Wielkiej Brytanii (11,6 mld EUR wzrost o 6,3%) i do USA (7,2 mld EUR wzrost o 9,8%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w ośmiu pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 11,6 mld EUR (wzrost o 16,3%), głównie na Ukrainę (7,1 mld EUR wzrost o 28,5%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 19,5 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 10,7%.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 223,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,7% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – lipiec import był niższy niż przed rokiem o 5,4%).

W ośmiu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 44,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 9,3% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec notowano spadek o 9,2%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 51,6 mld EUR i okazał się o 3,4% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – lipiec notowano wynik niższy niż przed rokiem o 2,9%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (10,7 mld EUR, spadek o 5,0%), Holandią (8,7 mld EUR spadek o 3,1%), Francją (7,3 mld EUR wzrost o 1,3%) i Belgią (5,2 mld EUR spadek o 1,8%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 24,0 mld EUR (wzrost o 12,3%) w tym z Czech 7,2 mld EUR (spadek o 2,6%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (26,5 mld EUR wzrost o 12,7%), podobnie jak w przypadku eksportu, kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (9,7 mld EUR wzrost o 2,7%), ale również Koreą Południową (6,4 mld EUR wzrost o 22,5%). Wypada odnotować pojawienie się (z grona tych krajów) w dziesiątce najważniejszych dla Polski dostawców – Norwegii z wynikiem 5,0 mld EUR – wzrost o 110,6%.

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 5,3 mld EUR (spadek o 69,0%), zaś z krajów rozwijających się 71,6 mld EUR (spadek o 1,2%) – tu głównie za sprawą Chin, naszego drugiego partnera w imporcie (30,6 mld EUR spadek o 10,4%).

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 8,9 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami, czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 20,9 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 20,9 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro, osiągnięta została nadwyżka w wysokości 12,0 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE, wypracowana nadwyżka wyniosła 0,9 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 6,3 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -52,1 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).


Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2023 >>> pobierz w PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.