Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2021

17.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku

eksport

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie falującej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią, na maj pierwsze odreagowanie wcześniejszych spadków, w czerwcu zaś obserwowano już dodatnią roczną dynamikę eksportu).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – IX 2021 wyniósł 207,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 20,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – sierpień 2021 były o 21,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – IX 2021 nasz eksport sięgnął tu 59,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 20,6% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień 2021 notowany był wzrost o 22,6%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie.
Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 62,7 mld EUR i okazał się o 24,8% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – sierpień 2021 notowany był wzrost sięgający 27,2%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (9,7 mld EUR, wzrost o 32,0%, po wzroście w okresie styczeń – sierpień o 36,9%), Francji (12,0 mld EUR, wzrost o 23,7%, po wzroście w okresie styczeń – sierpień  na poziomie 26,3%), Hiszpanii (5,2 mld EUR wzrost o 22,8%, w okresie styczeń – sierpień obserwowany był tu wzrost
o  24,9%). Pozytywnie prezentują się też wyniki sprzedaży do Holandii (8,7 mld EUR, wzrost o 16,5% wobec wzrostu w okresie styczeń – sierpień o 18,1%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 32,8 mld EUR i okazał się o 17,7% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień 2021 notowany był tu wzrost sięgający 18,5%). Dobrze prezentuje się słaba do niedawna sprzedaż do Czech (12,3 mld EUR wzrost o 20,0%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (5,7 mld EUR wzrost o 14,1%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (23,8 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 11,2%) np. do Wielkiej Brytanii (10,5 mld EUR wzrost o 6,7%)
i do USA (5,5 mld EUR wzrost o 8,3%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 11,8 mld EUR (wzrost o 14,2%), głównie do Rosji (5,8 mld EUR wzrost o 12,5%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 16,7 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem
(o 27,7%).

W okresie I – IX 2021 import ogółem wyniósł 205,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 24,1% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – sierpień 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 24,9%).

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 43,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 20,7% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień 2021 notowano wzrost o 22,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 49,9 mld EUR i okazał się o 24,7% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 25,8%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 22,3% do 7,0 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 26,6% do kwoty 10,5 mld EUR), Holandii (o 28,9% do 8,4 mld EUR) i Belgii (o 36,0% do 5,3 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 19,1 mld EUR (wzrost o 19,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (17,7 mld EUR wzrost o 9,6%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (5,9 mld EUR wzrost o 10,9%), ale i z Koreą Południową (4,8 mld EUR wzrost o 20,9%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 15,7 mld EUR (wzrost o 51,1%), głównie z Rosji (11,3 mld EUR wzrost o 46,3%), zaś z krajów rozwijających się – 59,6 mld EUR (wzrost o 26,5%) głównie
za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (29,5 mld EUR wzrost o 26,3%).

W okresie I – IX 2021 w wymianie towarowej udało się wypracować nadwyżkę sięgającą 1,8 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 16,0 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 12,8 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 13,7 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 6,1 mld EUR.
Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie 3,9 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -42,9 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Pobierz raport! Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.