Eksport i import w okresie styczeń – październik 2022. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy

16.12.2022

Eksport i import w okresie styczeń – październik 2022 roku

eksport i import 2022

Eksport i import w okresie styczeń – październik 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – październik 2022 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 roku wyniósł 283,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 20,6% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – wrzesień eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 20,3%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych dziesięciu miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 78,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 16,5% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 15,9%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 88,7 mld EUR i okazał się o 23,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – wrzesień 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 23,7%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (16,1 mld EUR, wzrost o 18,5%), Holandii (13,1 mld EUR, wzrost o 29,9%), Włoch (13,1 mld EUR, wzrost o 19,4%), ale również na Słowację (8,2 mld EUR wzrost o 36,1%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 47,5 mld EUR i okazał się o 26,9% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień 2022 notowany był tu wzrost sięgający 27,5%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (18,6 mld EUR wzrost o 33,1%), ale też do Szwecji (7,7 mld EUR wzrost o 16,9%).

Doskonale prezentują się też po dziesięciu miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (33,0 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 23,2%) np. do Wielkiej Brytanii (14,0 mld EUR wzrost o 18,4%) i do USA (8,5 mld EUR wzrost o 37,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w dziesięciu pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 13,3 mld EUR (wzrost o 0,3%). W grupie tych krajów zwraca uwagę zwłaszcza wynik z Ukrainą, która właśnie weszła do grona naszych dziesięciu największych odbiorców eksportowych z wynikiem 7,5 mld EUR po wzroście o 48,8%). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 22,4 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 20,3%.

W dziesięciu pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 299,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 28,1% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – wrzesień 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 28,5%.

W okresie I – X 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 60,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 28,1% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 23,9%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 66,5 mld EUR i okazał się o 16,8% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 16,1%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (14,0 mld EUR wzrost o 16,3%), Holandią (11,5 mld EUR wzrost o 20,1%), Francją (8,8 mld EUR wzrost o 9,9%) i Belgią (6,8 mld EUR wzrost o 15,2%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 26,7 mld EUR (wzrost o 23,0%) w tym z Czech 9,1 mld EUR (wzrost o 22,5%).
Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (31,1 mld EUR wzrost o 54,7%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (12,6 mld EUR wzrost o 81,8%), ale i z Koreą Południową (6,9 mld EUR wzrost o 27,0%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 20,2 mld EUR (wzrost o 12,4%), głównie z Rosji (14,0 mld EUR wzrost o 8,0%), zaś z krajów rozwijających się 94,3 mld EUR (wzrost o 39,7%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (44,6 mld EUR wzrost o 32,6%).

W dziesięciu pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 15,6 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 18,2 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 22,2 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 20,8 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,9 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -6,9 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się 71,9 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.