Eksport i import w okresie styczeń-wrzesień 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

20.11.2023

Eksport i import w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku z 3% wzrostem w stosunku do roku ubiegłego

Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w dziewięciu pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 262,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 3,0% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – sierpień eksport był wyższy niż przed rokiem o 3,7%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W dziewięciu pierwszych miesiącach roku 2023, nasz eksport sięgnął tu 73,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,7% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień, eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 4,9%. Mamy więc powrót (po krótkiej przerwie) do negatywnego trendu spadku dynamiki wzrostu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 82,0 mld EUR i okazał się o 1,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – sierpień wzrost eksportu sięgał tu 1,5% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (16,1 mld EUR, wzrost o 11,5%), Włoch (12,0 mld EUR, wzrost o 1,6%), Holandii (11,7 mld EUR, wzrost o 0,2%), na Słowację (7,1 mld EUR, spadek o 4,1%) i do Hiszpanii (7,1 mld EUR, wzrost o 8,5%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 40,8 mld EUR i okazał się o 3,0% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień notowany był tu spadek sięgający 2,4%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (16,6 mld EUR spadek o 1,2%).

Dobrze prezentują się w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (31,0 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 5,9%) np. do Wielkiej Brytanii (13,2 mld EUR wzrost o 6,3%) i do USA (8,1 mld EUR wzrost o 8,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w dziewięciu pierwszych miesiącach 2023 roku towary na kwotę 13,1 mld EUR (wzrost o 14,1%), głównie na Ukrainę (8,1 mld EUR wzrost o 25,0%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 21,8 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 8,8%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 252,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,4% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – sierpień import był niższy niż przed rokiem o 5,7%).

W dziewięciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 50,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 9,0% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień notowano spadek o 9,3%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 58,7 mld EUR i okazał się o 3,5% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – sierpień notowano wynik niższy niż przed rokiem o 3,4%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (12,1 mld EUR, spadek o 5,1%), Holandią (10,2 mld EUR spadek o 1,1%), Francją (8,2 mld EUR wzrost o 1,1%) i Belgią (5,9 mld EUR spadek o 3,2%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 27,1 mld EUR (wzrost o 12,5%) w tym z Czech 8,1 mld EUR (spadek o 2,8%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (29,8 mld EUR wzrost o 9,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (11,0 mld EUR wzrost o 0,9%) ale również Koreą południową (7,4 mld EUR wzrost o 19,9%). Wypada odnotować pojawienie się (z grona tych krajów) w dziesiątce najważniejszych dla Polski dostawców – Norwegii z wynikiem 5,7 mld EUR – wzrost o 95,6%.

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 5,8 mld EUR (spadek o 68,8%), zaś z krajów rozwijających się 80,8 mld EUR (spadek o 3,3%) – tu głównie za sprawą Chin, naszego drugiego partnera w imporcie (34,6 mld EUR spadek o 12,6%).

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 9,5 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 23,1 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 23,3 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro, osiągnięta została nadwyżka w wysokości 13,7 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,2 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 7,3 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -59,0 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).


Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2023 >>> pobierz w PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.