Eksport i import w styczniu 2020 r.

12.03.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 19,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 0,4% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Styczeń przyniósł wyniki zbliżone do spodziewanych. W całym ubiegłym roku dynamika eksportu wyniosła 5,5%.

Analizując dane za styczeń warto pamiętać, że prezentują one wyniki za krótki okres, obserwowane więc tendencje i dynamiki mogą odbiegać od poprzednich czy też ostatecznych dla roku 2020.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W styczniu 2020 nasz eksport sięgnął tu 5,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 4,1% niższy niż przed rokiem (w całym roku 2019 wzrost wynosił 3,1%). Ostatnie miesiące przynoszą silne wahania wyników i nastrojów co do przyszłej kondycji rynku niemieckiego. Wynik listopada przypomniał o poważnych obawach związanych ze spowolnieniem w Niemczech, grudzień przyniósł nadzieję, styczeń zaś zdaje się wskazywać na pogłębienie kłopotów.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 5,9 mld EUR i okazał się o 0,2% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost dla całego roku 2019 szacowany był na 6,0%). Wyróżniały się tu wyniki osiągnięte w przypadku Francji (1,3 mld EUR, wzrost 7,2%) dzięki którym kraj ten przesunął się z czwartego na drugie miejsce wśród naszych odbiorców i Hiszpanii (0,5 mld EUR, wzrost o 7,9%). Niepokoją natomiast wyniki Holandii (0,8 mld EUR, spadek o 14,4%), i Włoch (0,9 mld EUR, spadek o 2,8%). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 4,4 mld EUR i okazał się o 2,5% niższy niż przed rokiem (w roku 2019 dynamika wynosiła 3,9%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie spadków sprzedaży do Wielkiej Brytanii (1,2 mld EUR korekta o 7,3%), Czech (1,2 mld EUR korekta o 0,5%) oraz Węgier (0,5 mld EUR korekta o 1,5%). Wciąż cieszy wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (1,2 mld EUR wzrost 6,9%), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (0,5 mld EUR wzrost o 5,7%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 1,1 mld EUR (wzrost o 14,6%), zaś do krajów rozwijających się – 1,4 mld EUR (wzrost o 18,1%).

W styczniu 2020 import ogółem wyniósł 19,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 0,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w całym ubiegłym roku wzrost sięgał 2,6%).

W styczniu 2020 nasz import z Niemiec sięgnął 3,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 9,9% niższy niż przed rokiem (w całym ubiegłym roku spadek wyniósł 1,1%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 4,3 mld EUR i okazał się o 6,6% niższy niż w roku ubiegłym (dla całego roku 2019 notowano wzrost na poziomie 0,6%). Zwraca uwagę spadek importu z Holandii (o 15,9% do kwoty 0,6 mld EUR), Włoch (o 7,2% do kwoty 0,8 mld EUR) i Francji (o 7,9% do 0,7 mld EUR). W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 2,2 mld EUR i okazał się o 7,2% niższy niż przed rokiem (w roku 2019 notowany był wzrost sięgający 4,2%).

Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (1,6 mld EUR wzrost 19,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (0,8 mld EUR wzrost o 45,9%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 1,6 mld EUR (wzrost o 4,3%), głównie z Rosji (1,3 mld EUR wzrost o 7,4%), zaś z krajów rozwijających się – 5,5 mld EUR (wzrost o 12,9%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (2,7 mld EUR wzrost o 14,1%).

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.